[From Manx Soc vol 20]

[please note not fully proof read, the 'c' and the 'e' in original text sometimes confused by OCR + some minor reformatting into paragraphs tbd]

Paradise Lost

A Poem

by John Milton

translated into the Manks Language

by the Rev. Mr Thomas Christian

of Ballakilley, Kk Marown

GYS Y LHAIHDER.

AYNS ard chreenaght ren oo ny seihill y chroo,
Mârish dagh obbyr t'ayndoo smoo as sloo ;
Jeh'n soilshey mooar hug uss dan phadeyr share
Goaill pen ayns laue, dy chur dooin bun as baare
Jeh'n croo breeoil, ren y Goo ayds y yannoo,
Tra scar oo'n ooir veih'n aer, yn tonn veih'n thalloo;
Ta goull beg sollys skeayley magh er my chree
Dy voddyms gynsagh da ny MANNINEE
Yindys mooar ta foast feer joarree daue;
As da ashoonyn ta jeu er dagh laue.
Te cur dooin hoshiaght tushtoy cair jeh Jee,
Negooish cha neeagh nyn dushtey nhee erbee ;
Gynsagh cre'n dooghys ta ny ainleyn jeh,
Cre'n mie as sie, as ere dagh pooar er-lheh.
Kys haink yn ard-ainle va crooit flaunyssagh,
Dy ve ny ghrogh-sp'ryd eajee iurinagh
Abbyr cre'n ymmyd t'ayns ny seihill fo niau,
Cre'n-fa v'ad jeant, quoi hug nyn gummey daue
Insh veih cre'n fraue ren peecah hoshiaght gaase
Kys hoill unnane da sheelnaue ooilley baase
Kys huitt nyn Ayr, v'ayns lheid y foayr rish Jee,
Fo ard-chiarail as shooyl ny flaunyssee,
Dy chaill eh garey phargys, as dy daink Creest
Dy chionnagh eiraght s'berchee dauesyn reesht:
Oh chreenaght insh dooin cha vel veg gyn-yss,
Nhee dy row rieau, dy bee, ny dy vel nish ;
Chaos bione dhyts 'n reiltys my jagh ny seihill er jannoo,
Vee folmit feayn my row ayn niau ny thalloo.

Yn Ghailek ta goaun, yn tushtey ayms annoon,
My roshtyn giare, my vriwnys neesht ro choon ;
Soilshee er my ghorraghys, niartee lesh my ghlare;
Trog seose my smooinaght ard erskyn yn aer;
Dy voddym loayrt jeh dt'obbyr yindyssagh,
Ta erskyn earroo mie as eunyssagh.
O ! cha vel eh lowit, da dooinney bio,
Dy cur slane freggyrt foast da'n question shoh ;
S'lioar da marvaanagh tushtagh 've ayns ayrn
Jeh shen va, ta, as vees dy bragh er-mayrn;
Agh my s'gooidsave lesh hene v'er yeeaghyn daue
Jeh 'choayl gloyroil, s'mie coadit lesh e laue;
Shen insh-yms diu, dy vod dy chooilley chree
Ve agglagh roish yn Ennym bannit Jee:
Yn Chiarn, yn Chiarn Jee myghinagh,
Surranse foddey lane mieys firrinagh;
Freayll myghin cour thousaneyn, lhiggey sheese
Mooad kerragh toillit son nyn mee-chraueeys ;.
Foast, dy vod eh cairagh y ve myr Jee
Gyn loght cha gum eh kyndeeagh erbee;
Agh cooileeney fooiljyn ayrey er y chloan,
Gys ny sheelogheyn nagh vel foastagh ayn.
Jee sp'ryd casherick niartal 'skyn dagh pooar,
Ayns mieys, creenaght, cairys, gillid gloyr;
Jee er dy rieau, as bee er son dy braa,
Toshiaght as jerrey, roish as lurg dagh traa
Veih hene ta hoshiaght, as veih ta dagh nhee
Goaill toshiaght, bishagh, bioys, aase as bree ;
Dorraghys as soilshey dasyn ta'd n'un chooid,
As cha vel veg nagh rosh e hushtey trooid.
Jeh hene ta vaase, veih hene neesht e ghloyr,
Niartal t'eh hene, gyn jerrey ta e phooar
T'eh Ooilley-niartal, 'naght myr dooyrt mee roie,
Eisht cha vel obbyr dasyn ta ro chreoi..

 

PARGYS CAILLIT.

MYCHIONE REERIAGHT NIAU.

Yn Chiarn Jee skeayl magh reeriaght vooar da hene,
Liauyr fegooish kione, as fegooish cagliagh lhean ;
Niau jir mayd r'ee ; cheer dy vaynrys vooar,
Lane jeh dagh mie, jeh berehys, ooashley's gloyr.
'Sy reeriaght shen ta'n eunys firrinagh,
Mieys 'skyn smooinaght, farraght son dy bragh;
Ayns shoh gyn laue ny saase, agh pooar e ghoo,
Ard-valley aalin niartal ren eh 'chroo;
Yn voalley ard ta jeant jeh claghyn deyr,
Ny straidyn rea ta paymadit lesh airh
Daa ghorrys jeig t'er, as ad shoh leeideil
Gys whilleen straïd, ayns y chesh-vean meeiteil
Ec plaase reeoil y Jee mooar ard soilshean,
Cur sollys gennal's gerjagh gys dagh ayrn.
Er grian, ny soilshey dooghyssagh erbee,
Cha vel ayn feme; te gyn scadoo, gyn oie:
Un laa gial rieau nagh bee dy bragh ec kione,
Gloyr Yee yn yillid as y soilshey t'ayn.
Jeh foays y valley berchagh shen dy loayrt
Faillee my ghlare, cha voddym coontey 'choyrt
Jeh'n vaynrys sloo ; son reddyn spyrrydoil
Ta ard 'skyn schleï as tushtey feill as fuilll.

Agh myr ta soylit gys y veg yn vooar,
Gys y seihll shoh soyl-yms reeriaght ny ghloyr ;
Son cha vel nhee dy vaik mayd mie fon ghrian,
Agh scaa ny reddyn eunyssagh t'ayns shen.

Dy voddagh ree'ghyn's reiltee ard ny hooir
Ve jeh un chree (lesh mooads nyn gooid as pooar,
Nyn argid's airh, nyn goyrle dowin as nyn geeayl),
Dy hroggal balley mooar son ooashley'n theihll,
Soit magh lesh berchys, as nyn ghiootyn share,
Cheet as ny Injyn foddey Heear ny Har,
Cha beagh eh agh myr Babel ommidjagh
Gys y Jerusalem gial flyaunyssagh.
Shoh, shoh reeriaght as balley ard y Jee }
Foast fegooish theay, as fegooish cummaltee}
Dy viallys, ny dy ghoaill rish nyn Ree.}

Nish myr hee shiu reeriaghtyn mooar y theihll
(Er graih aght mie, kiannortys, doaie as reill)
Dy creeney rheynnit, fo reiltee smoo as sloo
(As y sloo still ayns biallys da'n smoo) ;
Theay, Deiney-seyrey, Crightyn, Chiarnyn mooar,
Earlyn, Dukeyn, Reejeryn ard ayns pooar,
Princeyn reeoil, Counceillee, firrinagh ;
Foast gys un Ree t'ad ooilley biallagh.

Myr shoh, jeh bree yn soilshey gial t'ayns gloyr,
Chiaddee Jee Spyrrydyn sollys fo ayns pooar;
Ainleyn, Ard-ainleyn niartal, Cherubim,
Mienyn graihoil, Chiarnys as Seraphin,
Reiltee shirveishagh fo nyn Booaraghyn;
Myr va nyn stoo myr shen t'ad farraghtyn
Er-son dy bragh ; yn dooghys oc ta glenn
Veih'n vroid vooar ta cur er sleih gaase shenn,
Annoon as ching, dourinagh as baasoil,-
Rere lheid's bree'n dooghys ass v'ad er nyn ghoaill.
Agh ta ny ainleyn jeant jeh lheid y vree,
Niartal as glen, nagh vod ad cherraght chioce ;
Baase as bea liauyr, ta cur dagh dooghys mow,
Cha benn roo shoh; cha vod y stoo oc lhoau.
Cha vel y voal cha chiu, ny'n chreg cha creoi,
Oddys 've coodagh ny scadoo nyn 'oï:
Jeeagh ere cha bieau, cha niartal as cha jeann,
Ta brishey trooid y ghless shliawin skell y ghrian ;
Lesh yre aash cheddin oddys sp'rydyn roie
Trooid prash ny yiarn, ny red dy vel ny s'ereoi.

Earroo ny spyrrydy n sollys shoh va mooar,
'Skyv earroo'n sleih va ny ta er yre ooir.
Sheel nyn Ayr Adam ooilley, dy beagh bia
Gys jiu, cha gormagh foast yre coontey shoh;
Cooid ayns gloyr sloo, cooid ayns gloyr smoo soilshean,
Agh yre Ainle sloo lesh gloyr y Jee mooar lane.

Myr ayns oie aalin ta shiu cur-my-ner
Ny cainleyn sollys lossey ayns yre aer;
Paart beg, paart moar, cur soilshey er dagh laue,
Rere towse y phooar ta Jee er n'eeasaght daue,
Foast ooilley sollys losses lheh-myr-lheh,
Chioee freayl nyn reill yre dooghys t'ad jeant jeh;
Myr shoh ny Ainleyn flaunyssagh va jeant,
As cha row oyr ec beg ny mooar dy phlaiynt.

Cha nynys Niau ve reeriaght eunyssagh,
As gys y seihll shoh soylit yindyssagh ;
Yn ream lane dy vie, as mieys liene y Ree,
Yn slane theay graihagh ooilley jeh'n un chree.

Foast mie yre theay va dy ve firrinagh,
As foass mooar Yee dy vel eh mie dy bragh;
Gys gloyr Yee liene va'd ooilley er nyn oardagh,
As ass nyn booar cha row ad dy a ase moyrnagh.

Cha row yre seihll fo niau foast er ny yannoo,
As seose'syn aer meiht cha row'n ooir ny shassoo;
Agh raad ta'n ooir nish chemmit lesh y cheayn,
Raad ta rollageyn, eayst caghlaa, as grian,
Va eaynagh ghowin gyre grunt, gyre ooir, gyre kione,
Gyre doaie, gyre cummey ; dorraghey as feayn.
Cha row ayn har ny heear, ny twoaie ny jiass,
Chamoo v'ayn heese ny heose, ny hoal ny wass,
Imbagh ny traa ; daaghyn doo ny bane
(Foast lesh ny rassyn oc shoh ooilley lane)
Aer, ooir, aile, ushtey, nyn giare kione-y-cheilley,
As un oie eajee, ghoo, reill harrish ooilley.

Agh Naiu nish jeant, mårish ny cummaltee,
Rere pooar Ooill'-niartal as ard-chreenagh Yee,
Er laa dy row (son lagbyn ta ayns Niau,
Dy howseyn braa beayn, nagh vod traa y cheau;
As ga te gyn oie foast ta ayn lheid y traa,
As ta shirveih dy searrey hia veih laa).
Er lheid y laa shen, sheshaght caggee Niau
Freggyrt gys symney Reeoil h'er cur daue,
Ooilley dy heet kiongoyrt rish stoyl y ghloyr,
Dy clashtyn aigney's leigh yn Croodagh mooar,
Haink fodd' as gerrit veih dagh boayn jeh'n reill,
(Seraphim gial as Pooaryre ard leeideil
Ny Troopliyn sollys) : kiaull ving flaunyssagh
Lhieen yn aer vannee myr v'ad getlagh stiaggh
'Sy valley moõar shen, trooid ny dor'syre ard;
Maynrys as boggey lhieeney ayns dagh straid
Yn Ooilley-niartal soie er stoyl reeoil,
Ard 'skyn dagh yrjid's erskyn-towse gloyroil;
Ainleyn, Ard-ainleyn, as slaree ooashley Niau,
Myr whilleen grian, nyn shassoo er dagh laue
JeYn Phooar Gloyroil; erownyn as slattyn reill.
Hilg ad er laare, ayns cowrey jeh nyn gheill
As biallys ; goaill-rish dy nee veih Jee
Va oc Dyn mea, nyn maynrys, as dagh nhee.
As va Mae Yee ayns oghrish'Ayr ny hoie,
Gys nish freilt follit veih ny flaureyssee;
Cherubyn sollys er dagh lhiattee va,
Gial myr y ghrian ain ard ec y vunlaa.
Gloyr, pooar, as reill va grairenit er e ghruaie,
As veih e hooillyn graih (myr stroo) ren roie,
Lesh va flaunys villish er ny lhieeney ;
Dagh Ainle streeu quoi smoo yinnagh cooilleeney
Ayns graih sp'rydoil, as aigney mie dy-cheilley
Shoh'n aght va flaunys myr un cheayn dy ghraih,
As jeh dagh eunys nagh vel, nagh jean traih.
Eisht hug y Croodagh niartal magh coraa,
Lesh ren Niau veih'n undin ooilley craa
Un Vac ennoil (dooyrt Eshyn roo) ta aym,
Jiu er ny gheddyn, as eh shynney lhiam,
My yalloo hene, my chreenaght as my phooar,
My Gteoo smoo niartal's corrym rhym ayns gloyr.
Mish Jee, as mee ta cur y leigh shoh din
Mychione my Vac, ta steiu dy akin jiu;
Echey ta pooar (voym's) harrish ooilley niau,
As dagh nhee ta livreit stia--h ayns e laue;
Niau as ny t'ayn ta echey fo e reill,
Da ta mee goardagh shiuish neesht dy chur geill.
Ayns niau, ny mish, cha vel unnane ny smoo,
As liorym pene, kiongoyrt riuish, ta mee loo
Dy chooilley ghlioon uagh groym, ayns ammys da,
Vees til,-it magh ass m'enish son dy braa ;
As veilt my vaynrys, veih my ghrayse as foayr,
Veih ooilley'n chairys t'echey ayns my ghloyr.
Shoh loayr y Jee, as ooilley cheayll e gteoo ;
Lesh skell e ghloyr va 'eddin follit voue.
Ny ainleyn, myr dy beagh ad booiagh lesh,
Chroym sheese nyn gione, as gtelioon ayns biallys;
Myr dy beagh ad booiagh, ta mee gra,
Son ayrn cha row, myr hee shiu ayns y traa.
Eish hrog yn enish vooar ayns un choraa
Gloyr, booise as moylley gys Mac Yce dy braa,
Eh ayns e ghloyr ta stein er akin jiu;
T'eh Jee dy braa, as v'eh Jee er-dy-rieau.
Eisht buird va coodit lesh gien flaunyssagh,
Ayns plaaseyn recoil, troggit mirrilagh
Raad ren ny Ainleyn ad hcn. y yannoo-magh,
Lesh bee ta freayll yn eeder bio dy bragh.
Claareenyn airh soit magh lesh diamonyn ;
Jeh pearlyn sollys jeant ny eappanyn.
Mess billey'n vea craait neose dy palchey'r laare,
As manna millish chummit mysh dagh claare.
Cha mirrilagh van manna shen, ayns bree,
Dy row eh frcggyrt foays as blass dagh bee;
Dagh cappan berchagh v'er ny chummal lane
Lesh ushtey'n vea veayn, geill veih ard-farrane;
As lheid as ta 'skyn earroo share na'n feeyn
S'berchee, ta cheet veih cheer dy vel fo'n ghrian
Cha palehey shen va'n laue va dcayrtey veih
Ren ooilley gee, ooilley nyn glaare y reih.
Cre cha roomoil's ta cooyrtyn y Jee mooar,
Dy vow'n theay ooilley ayndoo room dy liooar.
Ny Ainleyn, myr shoh, cuirt gys boayrd nyn Ree,
Ayns aght sp'rydoil ren ooilley giu as gee,
Jeh lheid y yien shen as ta dooghyssagh
Da Ainleyn sollys, Spyrrydyn bio dy bragh.
Ny buird nish troggit, dirree'n cheshaght seose,
Dy crauee streeu quoi s'ereeoil yinnagh booise ;
Lesh mooads kiaull, eisht, lhieen bing ys ooilley'n aer,
Dy schleioil cloit er greinyn berchagh airh.
Yn fastyr er, son fastyr t'ec dagh laa
As mogterey neesht ayns shen, er graih caghlaa
Cha nee son fcme ; tra skeayl ny flaunyssee
Er feal-ny-maynrys, trooid magh reeriaght Yee.
Garaghyn messoil, magh'ryn foddey rea,
Lheeantyn glass braa, ushtit veih geill y vca ;
Lesh strooyn millish, dy bragh palehey roie,
Cur aase as bea veayn da dy chooilley nhee.
Plaaseyn princeoil glis'tral myr whilleen grian,
As eunys freggyrt gys dy chooilley vian ;
l Va'n tooill lesh fakin er ny yannoo magh,
Yn cleaysh lesh clashtyn bingys eunyssagh
Ooylyn millish, as spiceyn ooasle gaase
Dagh boayl, as eroan ny bangan cha row faase,
Nhee cha row baggyrt ass-laynt, snieh, ny baase.
Yn fastyr anmagh lhieeney orroo'n oie,
Lheid yn oie as t'ayn, ashoon ny flannysee
Ayns nyn gabbaneyn, huitt y slane ashoon
Gys fea sp'rydoil, myr veagh saveenagh kiune
Ooill' agh y cheshaght vooar, va ayns nyn draa,
Mysh stoyl ny ghloyr, bingys Alleluja.
Foast, un Ard-ainle va mooar ayns foayr rish Jee,
'S reill harrish millaghyn dy flannyssee
Cummaltee'n twoaie vooar, fodd' veih Cooyrt ny ghloyr,
Leeideil e hroopyn gial ayns earrooo mooar,
Ren shassoo seose 'syn ennish hollys va
Kiongoyrt rish Jee, geeck ammys injil da;
V'eh'n chooid sloo corrym rish yn Ainle by-yilley,
As veagh eh foast, 'bey hug eli mian da ooilley.
Ass mooads e phooar daase eh shoh moyrnagh, troo
Mysh yn ard-reill v'ayns laueyn yn Er-croo ;
As mysh e Vae shen, nish va jeant ny chioan
Harrish ny Ainleyn, as dagh dooghys v'ayn ;
E chree daase mooar, as ren eh goaill ayns laue,
Dy row eh hene feen dy reill ooilley niau.
Cre'n ennym v'er shoh choud as v'eh ayns foayr
Rish Jee, cha s'aym, gyn dooyt ve ennym mooar,
Agh nish t'eh dollit magh ass lioar y vea,
As goll fo ennym agglagh noidagh t'eh;
Myr Satan, Moddey, Dragon mooar, as Jouyl,
Ard-nieu, Lion, Noid, as Dunver devil,
Oltooanagh broghe ! Agh t'ad dy chur dooin fys
Cre'n aigney feayr, as noidagh, ta ayn nish.
Tra va ny Ainleyn elley ayns mooads shee,
Gyn loght, as bingys moylley's booise gys Jee,
Va Satan dooisht ; dowin tilgey ayns e chleeau,
Kys yioghe eh'n cheshaght-chaggee er e heu,
Dy irree-magh noi'n Ooilley-niartal Jee,
As phluckey neose eh veih dy ve ny Ree ;
Yn Mac y bilgey magh veih'n eiraght vooar,
'S eh hene y hoiagh seose er stoyl y phooar
Chroym eh gys Ainle jeu, va mygeayrt y mysh,
As ren eh 'roon myr shoh y lhiggey rish,- O Vraar gloyroil, kys oddys uss v'ee fea
Fo errey'n leigh devil hie er cur dooin jea?
Shin i va, veih'n toshiaght, ec slane aigney seyr,
Mårish Jee hene co-eiraghyn, ayns gloyr,
Shegin nish yn whing y cheau ; 's ve biallagh
Dasyn nagh row nagh sheshey flaunyssagh ;
Myr nagh by-liooar dooiri ammys 'eeck da Jee,
As gyn e Vae ve harrin soit myr Ree ;
Ve kianlt nyn ghlioon 'chroymmey ayns ooasbley da.,
Dagh keayrt vees 'ennym mooar er ny imraa ;
As shoh lesh slattys nagh jed sheese dy braa.
Nagh vel ayns Niau aym's hannah pooar dy reill
Harrish mooarane; cha vel mee mee-hreishteil
Nagh shass ad ooilley fo my chullee ard;
Dy beagh aym gaase dy hayrn veih'n voayl shoh ad,
Gys bun y twoaie vooar, ec my phlaase reeoil,
Raad s'lioar da Jee shin 'akin lesh e hooill:
Trog ort as skeayl dy skianyn sollys lhean
As leah, myr smooinaght, getlagh gys dagh boayn
Jeh m'armee lhian, insh da ny leeideilee
Dy vel raaue gyere eer nish, er heet veih'n ree,
Dy chruinnaght ooilley ny ta fo my phooar
Gys un slane vustyr, ec my Halley vooar ;
Raad vees e hene (myr t'eh er yialdyn jiu)
Ayns gloyr, as ver eh tooilley leighyn diu.
Satan, choud shoh, yn Seraph er ny ghoaill
Lesh mooads e viol, ny sleaie ny side, Wer-stoyl
Er drogh yurnah, dy hayrn e heshaghyn
'Sy ribbey youyllagh,, rõish traa smooinaghtyn.
Yn chaght'raght jeant cha leah as v'er ny ghra,
As eredjue aashagbt, neesht, er ny chur da;
Va'n chullee reeoil troggit seose 'syre ãer,
Dy voddagh ooilley shen y chur-my-ner,
Myr cowrey siyragh daue, dy ettagh bieau
Gys yn Ard-seraph aarloo dy ghotl lhieu.
Cha vel yn eayst ta sollys er nyn skyn,
Chyndaa'syn aer, cha gial's va'n chullee sheu.
Armeeyn mooar y twoaie, va beretyn rish,
Hayrn stiagh dy leah, jeeaghyn nyn miallys ;
Trooid yn aer thanney yiare ad lesh nyn skian,
Dagh pooar leeideil ayns doaie e heshagM hene.
Jeih keayrtyn jeih thousaneyn v'ayns dagh rheynn,
As er-sl~yn coontey va ny rbeynnyn shen;
Myr bodjal aileagh hrog ad seose dy ard,
Lossey'syn aer gbial myr v'ad goaill nyn raad;
Ny hrooid myr chentyn taarnagh ren ad roie,
As ayns y tullagh v'ad 'sy twoaie nyn soie
Ec y voayl pointit, foddey smoo jeh niau
Faagit nyn yei, ny ta j'inyn er dagb laue,
Thalloo as faarkey, ayns y theihll shoh wass,
Shin beinn y twoaie, as ooilley'n seihll ve jiass.
Gyn dooyt v'ad smooinaght d'akin gloyr Mae Yee,
Agh Satan v'oc ayns ooashley mooar ny hoie
Er stoyl ard reeoil; ayns y yillid smoo
Ren creenaght niau 'sy toshiaght eh y chroo.
Myr goull ny grdiney hilg eh sollys veili,
As v'eh (ayns shilley) jeh dagh ainle yn reih
Son mooads as aalid, 'yillid gial as gloyr,
Sore roshtyn, neesht, as yirjid pooar.
E phlaase mooaralagh v'er cronk aalin soit,
Pillaryn airh ass yn ooir verehagh eleight
Nyn shasoo fo, as ayns dy chooilley nhee
VU geearree'ghloyr've corrym rish gloyr Yee.
Datt eh ayres moyrn dy akin lheid y-ghri'
Dy Ainleyn sollys chaglit gys e hie,
As fo e reill; goaill boggey, sthie ayn hene,
Dy row'n chied chrout er hayru ad ayres y lieen;
Honnick eh'n traa dy otmagh hue e chree,
Cre'n aght v'eh kiarit d'irree-magh noi Jee,
Chum eh glare villish, corrym gys e viol,
$eiltyn 'oalsaght, as myr ahoh hug eh coyrle :- Phrinceyn reeoil, Vienyn, as Pooaraghyn,
Va rieau ayns flaunys nyn go-eiraghyn,
Ta liorish dooghys sollys, ereeney, glen,
Ec reamys aigney seyr, dy yarenoo shen
Cre erbec sailliu hene ; dyn leigh erbee
Dy'n giangley rieau dy viallys da Jee,
Ny da fer elley : O te coonrey deyr,
Sore slaveraght treih, dy chreck nyn reamys seyr
As shoh're chooish ain, my ghoys mayd agh imnea
Dy viallys dan leigh h'er eur dooin jQa:
She liorish dooghys haink dy chooilley nhee;
Dooghys ta Oilley-niartal, cha nee Jee
As tra van jeantagh mooar shoh torragh, lane
Jeh dagh rass ooasle appee ayns e brein,
Dymmyrk ee magh shen ta ayns nyn shilley,
Niau as ny t'ayn, ny Ainleyn, Jee as ooilley.
Agh ta Jec gra dy nee eh ren nyn groo,
As, veih'n oyr shen, t'eh gaggyrts yn ghloyr smoo.
Shin hene hug raad da dy ve er nyn skyn,
As hee shiu, nisti, dy der eh leighyn dooin.
Nish, eisht, y traa, my nee shiu coyrle y ghoaill,
Dy vrishey'n geuley, 's dy cheau'n whing er-stoyl.
Cre oddys Jee, ny 'Vac, as ny ta lhieu,
Y yarenoo rish yn dooghys nagh jed mow?
Cha vel oc armyn oddys shin y stroie o.
Son jeh'n un dooghys ta shin, myr ta Jee.
Lhig dooin, eisht, goll fo armyn gys e choovrt,
Yn phooar y ghoafll, my bee oc traa dy lõayrt.
Eisht fodd' mayd leighyn chiangley er nyn mooin,
Rere foays y sambyl t'ad er hoiagh roin.
Lheid ny goan mollee shoh, loayr y traftoor
Noi'n Oilley-niartal Jee, as ooilley 'phooar !
Foast jeh'n trass ayrn jeh ooilley Ainleyn Niau,
$ayrn Satan lesh, dy hassoo er e heu,
Va un Ard-ainle, e ennym Abdiel,
Nagh ghow'n choyrle youyllagh, as nagh dug da geill,
Agh dreill e chredjue, as lcsh mooarane jëir,
Ayns lheid ny goan shoh, loayr eh noi'n volteyr :-
O greain as atchim ! Quoi s'loys loayrt noi Jee
Lheid ny goan mollee ? Oh s'bcg heill mish chafe
Nyn lheid y chlashtyn. Kys daase ayns dty chleeau
Lheid y pyshoon, t'er skeayley magh cha bfeau
Fud whilleen pooar? Va gys nish biallagh,
As vees, dy-gerrit, ass Niau tilgit magh
Mayrts son dy bra, gys ynnyd t'er ny chroo
Da'n aigney piandagh, as dan shilley doo ;
'Skyn surranse breinn, lesh torcan as plooghane
Veih aile gyn. vooghey, lostey trooid dagh ayrn
Jeh'n diunid vooar; dy roostey jeh dagh fea
Ny eebyrtee, 's dy reayll ad ayns anvea,
Torchagb as pfan; gyn gerjagh laa ny oie,
As gyn treishteil livrey y ghcddyn choice.
As cha vel Nfau cha sollys as cha glen,
Cha lane dy vie, nagh vel yn ynnyd shen
Wheesh er aght elley; as ny huilk ta ayn
Tannaghtyn olk, son eashyn fegooish kione.
Nish ere erbce'n lhag-chredjue;t'ayds jeh Jee,
Mychione e phooar 's e chreenaght, cha vel nhee
Ta da ro chreoi ; son Ooilley-niartal T'eh ;
Veih hene ta 'phooar cha nee shin hug da eh;
Ny t'ain dy ghiootyn eshyn hug ad dooin,
As my s'cooidsave lesh ooilley reesht ghoaill vdin,
Cha jean mie streeu, son 'e chretooryn shin.
Agh myr ta Jee 'skyn ooilley wheesh ayns pooår,
Ta ammys injil cairagh gys e ghloyr.
Nagh bare dhyts, eisht, ve corree rish dty chree
Son mooads dty voyrn, as dt° olkys noi dty Yee;
Gys e Vac recoil tuittym er dty ghlioon ;
Quoi ec ta fys nagh der eh dhyt pardoon ?
Shoh gra~t; yn sp'ryd broghe gatt ny smoo ayns moyrn.
Eulys as farg, tra cheayll eh lheid ny goan;
Frass dy ghoan eajee ren eh 'spreih,
Noi'n Oilley-niartal, e chreenaght as e ghraih
Gobbal e phooar, e vfeys, as dagh nhee,
T'erskyn cretooryn dooghyssagh ayns Jee.
As Abdfel (dooyrt eshyn) fow uss voym,
Son ta mish kiarit, as nce'm ny ta roym ;
Tilg-ym uss jiu, as ooilley pooar dty Yce,
Ayns y towl doo shen jeh t'ou branlaadee.
Yn Seraph bannee, myr veagh eh rofght trooid
Lesh goan awane as mollaghtagh y sp'ryd,
Skeayl magh e skfanyn eddrym er y gheay,
'S myr chenney-taarnee skell eh rofsh dy leah
Trooid yn aer wooiagh, gys haink ayns e hilley
Flag Ree-ny-Cairys bennalt ard, ny s'gilley
Ny grfan source; as armee niartal Viall,
Lesh cayrnyn agglagh, feiyral cheet ny whail.
Ayns onnor hie'n Ainle bannee er mceiteil,
As attcy airh h'er sheeney magh ny whail;
Veih stoyl ny ghloyr haink coraa millish magh,
Cur moylley da, myr sharvaant firrinagh :-
Mastey'n trass ayrn jeh m'Ainleyn gial cha vel
T'er hassoo lhiam, unnane, agh Abdiel;
My harvaant mie, as firrinagh, gow royd
Lesh cooney nish, as stamp dty noidyn foyd.
Ad nagh vel er chur da my harey geill,
Gobbal my Vac feeu harrystoo dy rcill,
Eebyr jee magh, veih maynrys reeriaght Niau
Gys Niurin, as nyn noidys ooilley lhieu;
Eisht credjee ad, leste aggle as leste creau,
Dy nee mish Jee, yn Ooilley-niartal rieau,
As nagte vel dooghys veg agh pooar my Gteoo, ,
Ter n'ymmyrk magh shen ny ve roie er ehroo.
Nish tushtey Yee ta rosbtyn trooid y ehroo,
Ronsagh dagh coyrle as obbyr smoo as sloo,
Honnick y noid cha leah as hie eh mysh
Yn doo hraitoorys, v'eh dy imbyl nish ;
Chyndaa eh 'hilley er e Vac ennoil
V'ec e laue yesh, ny hoie er stoyl-reeoil
Jeeagh, Vae (dooyrt eshyn) eh hrog mish gys pooar
Harrish whilleen, as wheesh jeh dt' eiraght vooar,
Jeeagh kys t'eh cheet veih ayrnyn foddey'n twoaie,
Lesh shesbaglit chaggee niartal armit dt'oi ;
As goaill ayns laue nagh vel nhee da ro chreoi.
Oardee Ard-ainle ayns siyr dy heidey'n cayrn
Lesh coraa niartal, feiyral gys dagh ayrn
Jeh'n ream, dy vod ny Sp'rydyn cairal cheet
Fo'n chullee ayds, cheu-mooie jeh'n valley soit;
Tra vees ad ooilley chaglit gys y voal,
Miall, dty harvaant, soi seose son general.
Ayns shoh, va'n sarey as y vially s
Goll laue-ry-laue, cooilleenit aynsyn nish,
'N Ayr eur y sarey, biallys y Mae ;
Un Jee va'n jees, as un phooar corrym v'oc.
Cayrn v'er ny heidey, ny Ainleyn bannee cheet
Ny sleaie ny sideyn ass bow-steillyn cloit;
Eillit lesh cairys, firrinys, as pooar
Fo Miall nyn gione, jeant aarloo noi'n traitoor;
Tra veeit ad, cheet veih yurnah foddey'n twoaie,
Abdiel mie, yn agte myr cheayll shiu roie.
Yn coraa seuirr : Ard-ainle reesht heid y cayrn
Gys caggey greinnagh ; eisht yn armee slane
Veih jesh gys toshtal, seugh er-sooyl dy leah,
Seead keayrt ny sleaie ny bodjal roish y gheay
Girrid y-traa, ny lteiurid vooar y raad
Cha dod cumrail,'s nyn armyn cha row laad;
Son sp'rydoil v'ad, sp'rydoil nyn armyn va,
As fegooish skee's va oc kione nyn yurnah.
Cheayll shiu jeh'n chaghter bannee Gabriel,
Er y voayn yesh v'eh shoh; as Raphael
Er y voayn chlea; va Uriel ny chione
Harrish dagh pooar as Seraph sollys v'ayn
Miall mooar ayns cree'n cheshaght, as curr reill
Magh gys dagh rheynn, as ooilley cur da geill.
Nish gys y twoaie myr shoh, tra v'ad er jeet,
As ooilley'n armee ayns aght caggee soit,
Cha row'n ard-noid mee-hushtagh jeh'n chiarail,
Va goit ny 'di, ayns reill hayrn seose nyn goail
Tra vaa daa vulk ny ainleyn noi ry hoi,
Heill Satan nish dy chur e phooar'sy veih
Noi pooar y Chroodagh, as dy ve'n chooid sloo
Ayns cor'mys rish, manuagh beagh eh ny smoo.
Bayr coon, agh liauyr, va eddyr ad ny-neesht,
Cagliagh annoon noi noid as e ehliwe rooisht !
Dowin va ny fileyn, as ny rankyn liauyr,
Ayns earroo 'skyn ny jeeasyn ereen 'syn ouyr,
Ny claghyn traie ; as dagh sidoor er-lheh
Feeu armee reill, tra smoo veagh magher cheh;
Ny smoo jeh niau va coodit harrish lhieu,
Na ta jeh'n theihll shoh wass j'in er dagh cheu;
As mean ny noidyn Satan va ny hoie
Ayns fainagh caggee, berehagh lesh airh wee,
Lesh diamonyn as pearlyn ooasle soit,
Va liorish Mammon ass dagh berchys teiyt;
Mygeayrt y mysh va troggit seose feer ving,
As cummit seose dy ard er-skyn e eking
Va attey sollys, soilshean magh myr grian,
Cowrey reeoil, yn red va still e vian.
Eisht Beelzebub, va feast prince flaunyssagh,
(Ayns e laue yesh Ihiant eliwe lommyrtagh)
Hass magh veih'n chesbaght (ass lieh 'vainshtyr) gra,-
Ta shin cur 'lane feue ooilley; as dy bra
Cba der mayd geill da lefgh ny sarcy Yce
Mychione e Vae, dy ghoaill rish myr nyn ree;
Nagh vaik shiu'n phooar gloyroil t'ayns shid ny heie
Er queeylyn airh, ere cha jesh gys e ghruaie,
Ta echey'n reill ? nagh vel eh chiart cha feeu
Dy ve ny Ree, as dy chur leigh dooin jiu
As ta'n Messias, nagh vel fys quoi eh;
Nagh vaik shin rieau, as nagh bione dooin gys jea?
Abdiel mie cur geill da lheid ny gean
(Cheet veih mee-chredjue, ereoigbys-eree as meyrn)
Cha hur ny sodjey, agh lesh chwe gyere
Glackit dj~ shickyr, vrish stiagh trooid y vayr
Er Beelzebub loayrt ny goan mollaghtagh,
As reie eh'n bled gyere ayns e scoarnagh stiagh;
Hussaa feer ard, eicht, hug ny flaunyssee,
Sen y cooilleeney shoh va geit lieh Yee.
Yn chaghter smaghtit, Satan cheayll yn eam,
As vefh c wheeylyn ren eh leah tarlheim ;
Eilley chreoi jeh adamant va mysh,
As cliwe aileagh bueklit gys e lhesh ;
Boandaghyn yiarn va tayrnit er e chass,
Agh c vaaish ghaaney stainnit va lesh prash
Shleiy liauyr dy staillin v'echey er e gheayllin,
Shiaght keayrtyn s'troshey na'n shleiy shen cheayll shin,
V'ec Goliah noi aegid Israel,
As myr shen haink eh magh noi Abdiel.
Yn Seraph mie eillit lesh pooar veih Jee,
As veih o Vao, cha ghow dooyt ayns e chree
Jeh'n varriaght ; sen ere erbee va'n stoo
Jeb hie ny Afnleyn casherick er eroo,
JeYn stoo cheddin va eliwe'n Seraph jeant,
Ny 'di cha shassagh yiarn ny adamant.
As ec meeiteil rish Satan, gra (myr eraid),
Jeeagh ! ere'n chumrail shoh Ver heet orts er. raad?
Nagh vel oo fooast er reshtyn stoyl ny ghloyr;
Yn Oilley-niartal Jee ayd ayns dty phooar;
E Vac reeoil ayns geuley as pryssoon,
Ginshlaghey hood. as caayney sen pardoon !
Jeeagh ! ooilley Niau t'er heet dy yfndys er
Yrjid dty ghloyr, as d'eeek dhyt ammys cair
As peoar t'aym's voue, tra oddym meeiteil rhyt,
D'eeck yn chied vess jeh'n cheesh Vad lhiastyn dhyt.
Shoh graft, e chliwe hrog eh ayns e ghoarn,
Dy woalley Satan noidagh ayns e chione,
Ren eroymmey veih; yn builley roie lieh-seaa
Stiagh trooid yn eilley, ayns e lhiattee sthie
Oanluckit dowin, as lech shen sheeynt er ttialloo,
'Bey lesh e shleiy chum eh 'hene ny hassoo.
Yn armee vannee hug reesht Hosanna
Gys Jee ny Ghloyr, as gys e Vac, dy braa.
Yn Seraph mie reesht sheeyney magh e roih,
Kiarit dy heylley'n drogh sp'ryd trooid e chree,
Thousane tbousaneyn spyrryd roie dy chion
Roish baare y chliwe, dy scapail nyn gione ;
As hrog ad Ihieu eh gys e afnagh chaggee,
Gys yioghe eh aash veih'n pian v'ayns e lhiattee.
Rish shoh, cha row'n daa haglym mooar nyn-daaue,
Sen greinyn ereoi va feiyral er dagh laue;
Nish hee oo caggey eulyssagh er laare,
Millaghyn troop reesht troggal seose 'syn aer
Er skfanyn leah ; as fud ny bedjallyn
Roie noi ry hoi, eur ooilley bun-ry-skyn
Sauehys ny stiee cha row ayns aer ny thalloo,
:: Agh eulys ghewil, gall-verg, as neidys sharroo.
Shoh v'an chied chaggey jeh ta'n Ynsagh serieu,
Niau er ny rheynn, as Ainleyn sollys streeu !
Miall as y Dragon, as nyn Ainleyn lhieu,
(Ayns noidys ghewil) ren shassoo er dagte cheu
Ad steoh son cairys, gloyr, as ooasbley Yee,
Ad steen son reill, foast chee dagh reill y stroie ;
Gahyn barb aileagh, eliwenyn birragh gyere,
As shleiyghyn nieunagh slental trooid yn aer.
Va nish ry-akin yn ream eunyssagh
Sallit lesh mayrn, as noidys eunyssagh.
Miall Prince ny Aireleyn, laill mygeayrt y mysh,
Rheynn Ihottyn dowin gys ooilley ny veeit rish ;
Trooid cheeid ny greinyn birragh, gastyrt bayr
Da' hroopyre niartal geiyrt dy gastey er,
Roie trooid as giarey lesh o vlod daa-foyr
Flounyssagh jeant, as reitet ass palehey stoyr
Armyn yn Oilley-niartal ; kiarit nish
Cooilleeney slane 'ghoaill er y traitoorys
Hee shiu frass niaghtee garroo, lesh niart geayee,
Lhiggit noi'n voal myr whilleeu bullad leoaiee,
Cha chiu shen va ny gahyn eaggee cloie
Mastey ny seaayn, faagail guin Dyn yeY.
As ga ta ny sp'rydyn (rere myr baillish Jee)
Still seyr veih'n vaase, liorish nyn ghooghys bree,
Jeant va Dyn armyn jeh stoo eorrym roo,
Faagail mooads pian as toreteagh gyere ayndoo.
Cha vel ny Ainleyn 'naght myr ta sheelnaue,
Cha nee'n un pteian, cha nee're un doogteys daue;
Son ga ta pian ny sp'rydyn foddey smoo,
Giarrit tra tad, foast ta nyn goayl ny sloo;
Olt mooar ny beg dy vel keayrt giarrit jin
Cha lhiann dooin reesht, as s'lioar my laanys chin;
Ayns earish liauyr; sp'ryd cha. vel myr steen,
(Myr dooyrt mee roie) yn dooghys oc ta glen:
Gortit tra t'ad leah slaanagh nee ad reesht,
As olt dy gaill ad, leah nee Ibiantyn neesht.
Ny-yeih, ayns ayrn jeu, tra t'ad er nyn m'woalley
piandagh ta'n phian'syn ayrn shen, as trooid ooilley;
Foast slaanagh leah; eisht bee ad myr v'ad rieau,
Bio fegooish lheamys, niartal neesht, as bieao.
As myr shoh Satan, reaghit veih yn pian
Hug Abdiel da, ren getlagh gys dagh baayn
Jeh 'heshaght ghooie, dy reayll ad seose ayns eree,
As gynsagh daue cre'n aght nyre baart dy eteloie.
Lostey lesb corree, noidys, nieu as roore;
V'elh kiarit nish gyn jerkal rish pardoon;
Agh fakin Miall er vrishey trooid y vean
Veih oaie gys cooyl, er astyrt magher lane
Da 'hroopyn hene; myrgeddin yn voayn chlea
Toshiaght cur cooyl, thousaneyn roie er chea
Roish Uriel; hug corree skianyn bieau
Dan kione dy beet ayns siyr dy eliooney Ihieu :
As myr v'eh cheet Miall Noo hairek seose ny whail,
Lesh lheid ny goan shoh, cur da jesh meeiteil:-
O Vae-,ny-moyrn, ny smooinee dy scapail
My laoe's feiy-laa, mish s'loys nish dty chumrail
Ayns mean dty hiyr, dy hrial nee oo'n Jee
Ta Ooilley-reiartal pooaragh, ny nagh nee.
Viall, dooyrt y noid, gys dt' arrys yiow uss fys
Er mooads my phooar, as nagh vel mee goaill rish
Pooar er-my-skyn. Ny goan cha row ny slea~ie
Nagh row ny eliwenyn freggyrt no; ry ho;,
As cha row schlei ry-laccal er y jees,
Cdin dy 'endeil, as coin dy ghoaill vondeish;
Myr veagh oayrd-chiardee va dagh builley eloit,
$uirroogh myr taarnagh ass mean bodjal cheet ;
Drillinyn d'aile lheim veih ny foyryn gyyre,
Lossey mumboo, as soilshagh ayns yn aer.
Mastey dagh yindys dy jagh rieau er fakin
Ayns xiiau n'er laare, ny jete dy ren shin elashtyn,
Cha vel un red, dy voddym smooinaght er,
Ta feeu son sambyl, ny mae-soyley cair,
Dy hoiagh magh gys tushtey giare heelnaue
Yn aggle baaish, yn atchim, as y ereau,
Ghoghe orroo greim, dy akin lheid y shilley
As y daa phooar shoh caggey's streeu ry-cheilley,
Ayns slane daa ayrn jeh ooill' Ard-ainleyn niau,
Ynrican Miall va coontit mie, as feeu,
Liorish Jee hene, dy ve ny yeneral
Creeney ayns schleY, dy reill yn armee yial,
'S dy hayrn y cliwe gyere noi lheid y phooar
(Ver n'irree seose nish noi'n Messias mooar),
Fo'n Seraph niartal Satan, keayrt ayns foayr,
Ooashley as grayse, kiongoyrt rish stoyl ny ghloyr;
Reill (myr Ree cheayll shiu) harrish y trass ayrn
Jeh cloan y toilshey, ny Chiaunoort as Chiaru;
As nish veih'n phooar shen dhatt eh wheesh ayns moyrn,
JeYn irree-magh dy daink eh dy ve'n kione.
Shoh, shah'n eninaght niartal as sp'rydoil
Va noi ry hoi, ayns gleck as ca.ggey dewil ;
Ny Satauee ayns aggle as treishteil,
Sheer farkiaght cuYn yinnagh nyn gione failleil;
Agh cloan ny cairys shickyr, ayns nyn gree,
Nagh beagh nyn Miall mooar treigit liorish Jee.
Agh Abdiel; insh uss dooin nish, cre'n aght
Lesh yn un vuilley, hooar uss barriaght ?
Cre'n niart, cre'n foyr, ve'c dty skynn ghyere reu roie
Trooid cheeid yn eUley adamant cha creoi ?
Cha leah as haink y noid dewil seose dty whail,
Ta nish er hassoo choud noi cliwe Viall,
Yn Seraph reiht ass ooilley Pooar'yn Niau,
Myr sidoor feeu dy reaghey'n chooish ayns laue?
Ta creenaght Yee er-skyn yn tushtey ain,
Dowin fegooish grunt, as fegooish roshtyn lhean ;
As myr ta 'chreenaght myr sheu ta e phooar,
As dagh foays t'aynsyn er-skyn coontey mooar;
Da Abdiel annoon hug eshyn niart,
As foyr da'n chliwe, dy chur Satan haart
Lesh laue feer aashagh ; as dy chur da fys
Gre'n wooads fardail va ayus e hraitoorys
Noi lheid y phooar, as oddagh niart y chroo
Ayns laue annoon, dy chur laue s'troshey mow
As reesht, yn foyr ghow eh veih cliwe Viall,
As gys e niart hene hie eh er faagail
Son tammylt beg, nagh row e phooar ny smoo
Na pooar y noid, as cha row eh ny sloo,
Agh corrym rish, ny sleale dy creoghey cree
Moyrnagh y sp'ryd, dy chur-e-lane fo Jee ;
Son raad da briwnys strimmey heet ny whail,
As leshtal sloo 've echey dy phleateil.
Nish, ayns y streeu, tra v'eh er chur-my-ner
Nagh dooar y noid foast veg y vondeish er-,
Ny s'daauey gaase, chiare eh dy ghoaill e vaght
Lesh y chied saih dy chosney'n varriaght ;
Tra haink er Miall Noo, spyrry d niartal Yee,
As hoyll eh'n Seraph moyrnagh trooid e chree,
Dy huitt eh sheese myr marroo, towse y laare,
'S lesh fuill sp'rydoil cur cullyr noa dan faiyr;
Eisht cloan-ny-moyrn haink getlagh stiagh dy chiu,
As er nyn armyn hrog ad eshyu lhieu
Shoh jeant, bulk slane ny Satanee reu chea
Marish y laa, nish ceaut ; by-liauyr lhieu ve.
Miall hass e ghruut, as hoie eh arrey gyere
Mygeayrt y mysh, nagh voghe e champ aggair
VeiYn noid gyn-yss; as eheau eh ooilley'n oie
Ayns gennalys, as chebbal booise gys Jee,
Hug barriaght daue, ad heue follan sunt;
'S nagh row ad lesh ny greYnyn noidagh guint.
Cree'n Ard-hraitoor, nish, scoltey ayns e chleeau
Lesh nearey's roon; foast, moyrnagh myr v'eh rieau,
Doardee eh'hroopyn brisht, as ooilley'n ghri
Dy -ver nyn jaglym. gys raad v'eh ny lhie,
S'coan foastagh slane; ås myr shoh dõoyrt eh roo :-
Vraaraghyn dooie maryms Ver hurranse jiu
Tooilleil as piav, da'n dooghys ain feer chreoi,
Foast ta stein bio, as slane myr va shin roYe.
Nish ta fys ain nagh vod mayd v'er nyn stroie,
Myr jee'ghyn, eisht, lhig dooin nyn baart y ehloie;
Shione dooys y saace ver da nyv noidyn guin,
As brichey smoo na jiu hug adsyu dooin.
Dagh blaa, dagh mess, ta gaase seose ass yn ooir,
Jeh whilleen daah as blass, nee'm smooinaght er;
Ta ooilley cheet veih'n Ooilley-niartal bree
Beaghey'sy ghrunt, geiyrt neese dy chooilley nhee;
Jeh'n vree shoh nee mayd greinyn caggee noa,
Nyn'oi nagh shass yn phooar dy row rieau bio.
Gys obbyr, eisht, lhig goll dy chooilley laue,
As jeeagh nagh bee ainle beg ny mooar ny haaue;
Cleiy jee dy dowin 'syn undin foddey heese,
As cur jee lhieu'n ooir verchagh follit neese,
Lesh aile cheh niartal jean jee'n ooir shen 'lheie;
As stoo breeoil as yindyssagh hig veih
Feddanyn liauyr as lajer jean jee jeh,
Tilgit ayns moulyn, choud's ta'n stoo roie cheh;
Ayns y chione dooint towl beg she-in faagit 've,
Cour cuirtlagh aileagh, dy chur slane livrey
Da sp'ryd doo devil pryssõonit ayns y gterunt,
Freilt sthie er niart, fo trimmid corrym runt
Agh lesh un drillirrrr, brishee eh'n pryssoon
(Myr Ooilley-niartal) trooid y dorryc coon,
Er skianyn leali ; cur lesh spreih as scaalhean
Mastey ny noidyn : as da'n armee ain
Gastyrt raad-mooar. Coyrle Satan hie er goaill
Lesh un aigvey, as ooilley hie er-sooyl
Fo'n thalloo sheese, as nich lesh obbyr chion
As schlei sp'rydoil, hug ad yn saase gys kione;
Ny grelnyn curstey jeant ayns earroo mooar,
As soit er queeylyv siyragh jeant nyn gour
Hie'n armee ooilley reesht er tayrv ayns doaie,
Ayns treishteil share dy chosney na v'ad roie.
As nish yn oie er hea veih soilshey'n laa,
As obbyr churstey'n dor'ghys aarloo, tra
Honnick ny Miallee'n noid er haglym reesht,
Slane fo un chione, myr rieau naghh rov ad bricht,
Cha row Miall gyn smooinaght er steoh roie,
As shen-y-fa v'eh aarloo jeant nyn'di.
Jee Ooilley-niartal (va fys oc) hug daue
Jea'n varriagbt, as jiu veagh, neesht, ec laue
Dy chooney lhicu; 'sy chredjue shoh treishteil
Vrish ad y champ, as hayrn ad magh Dyn guail
Ny Satanee, neesht, moyrnagh acs nyn booar
Ghooghyssagh hene, haink seose ayns daanys mooar;
Tayrn lhieu'n saaseomollee, follit ayns nyv mean,
Cour olk gyn-yss, myr chlinnys shiu ny-sheyn.
Yn Ard-hraitoor hene hass, eisht, magh veih'ghri,
Dy v'er ny cl-ilashtyn liorish mie ny sie,
As lesh beeal foalsey craidagh dooyrt eh roo :~-
Vraaraghyn dooie ! nagh nhare dooin (roish vees jiu
Cha devil as jea) coardail ve jeant rish Jee
Er gruntyn noa : as Niau ve reecht ayns shee ?
As Viallee (dooyrt ch) chaghteryn ver-yms hiu,
D'insh ny conaantyn baillym gheddyn veue.
Shoh grait ; yn armee scugh eh magh veih'n vean,
Gys (jech as toshtal, faagail cagliagh lhean
Brah'n earroo mooar dy ghreinyn Satanagh,
Nish aarlon lhieent va dy ve folmit magh
Fad Aivleyn Yee ; as sp'rydyv daaney'c laue,
Rish hun dagh feddan, dy chur drillin daue.
Aile! dooyrt y Dragon; myr van fockle grait,
Jeh'n chuirtlagh aileagh va'n smayl curstey craait;
Ny sp'rydyv kedie va dooint ayns dagh pryssoon,
Ooilley ayns aile, vrish trooid ny dor'sy n coon,
Coamrit ayns aile as jaagh, ny vodjal chia,
As feiyr myr taarnagh agglagh goll magh lhieu,
Geiyrt roue ny buill hrome va sthie er nyn mooin,
'1'rooid armee Viall, cur ooilley bun-ry-skyn
Aile, jaagh, as feiyr v'ayn, myr streeu quoi oc smoo
Yinnagli misreill as coayl da'n cheshaght Noo;
Foast, magh-veih atchim, cha row coayl cheet Ihieu,
Agh veih ny chaght'ryn v'ad dy Ihiggey voue,
Ny e llaghyn va daue mooarane cumrail,
Erbey ad stien by-eddrym ve scapail
Dagh bullad bicau; son aashagh te da sp'ryd
Eli hene caghlaa (cordail rish traa as ynnyd)
Gys cummey erbee : agh nish va feiy dty reayrt
Fileyn as rankyn brisht, ec yn un cheayrt;
Thousaneyn heeagh oo bounsal seose 'syn aer,
As millaghyn reesht cooyl nyn ghing er laare,
Yn soilshey gial ren cullee ghoo y cheau,
As undin niau, myr agglit, va erocreau,
Ny Satanee lesh gearey's craid ren gcam-o
Kys ta ny chaght'ryn ain cur orroo lhiem I
Cre yinnagh ad ? stiagh er y noid dy roie
Cha beagh ch keeayll ; son aarloo va dy chloie
Deesht yn nah frass ghewil veih'n taarnagh cheddin
As veih dy hea, ny dy hyndaa nyn eddin,
Ve scammylt smoo. Nish Satan tastagh va
Cre'n stayd vad ayn, loayr reesht ayns foalsagh, gra.-
Cheayll ooilley Niau dy heb mish roo choardail
(Chea noidys smoo) tra hayrn shin seose nyn guail,
Cha dug ad geill, chamoo hug ad ansoor.
Myr nagh beaghh lhieu shin hene ny mooads nyn booar ;
Vn taarnagh smoo (voyms) ver nish dauesyn fys
Quoi'n Ooilley-niartal t'ayns pooar, Jee, ny mish ;
Nyn gredjue faase nee ad dy leah hreigeil
Marish Messias, ayn Vad wheesh treishteil.
Agh jeeagh cre'n niart ta'n Ooilley-niartal Jee
Fordrail da Ainleyn,'sky n eretoor erbee
Choud as va'n noid broghe myr stioh boggyssagh
Ass hene, as ass e haaseyn iurinagh ;
Cha leah as smooinaght ren ny Miallee goll
(Ayns e chree hene v'ec dagh sidoor e etioyrle)
Gys dagh slieau ard as eronk, as ass nyn mun
Raip ad ad seose, mårish ny v'er nyn mooin
Bildalyn ooasle, biljyn lane dy vess,
As awinyn palchey roie dy shliawin gys nish,
Vad pluckit seose dy aashagh ass nyn vraue,
As tilgit vone, myr veagh whilleen clagh-laue,
Er feiy ny noidyn, plooghey ooilley foue
Choud as raink ad, as mooads nyn ghreinyn lhieu.
Lesh atchim-crec ny noidyn trooid va roight,
Fakin ny eronk as slëityn getlagh eheet
Slane myr v'ad jeant ; as ehyndaa seose 'syn aer,
Chroym ad dagh errey v'orroo sheese er 'laare,
As stolt' ad hene lesh lhieggey er nyn mooin,
As broojit fo ; nyn army n creoi cur guin,
Torchagh as pian, myr v'ad brisht stiagh ayndoo,
Lesh trimmid vooar, ga tanney ta nyn stoo;
Nyn ghooghys ainleagh hug daue'n vondeish shoh,
Ga v'ad wheesh broojit, foast veih haink ad bio
Agh plooghit fo va saase y taarnagh mollee,
Nyn erllaghyn, as slane nyn ghreinyu caggee.
Veih'n dor'ghys doo, gys soilshey gial er jeet,
Dy choamrey'n magher reesht v'ad ooilley e~it;
Agh laccal armyn, sl6tyn hie er goaill,
Myr ghow ny Miallee ; Satan hug y choyrle
Nish hee oo sleityn tilgit noi ry hoi
Ard heose 'syn aer, as faagit heese nyn yei
Ooigyn dowin agglagh raad v'ad roie nyn soie.
Eddin ny may nrys aalin v'er ny vhilley,
As bun-ry-skyn, myr naardey veagh goll ooilley ;
As naardey veagh 'bey'n Oilley-niartal Jee
Soit mean y ghloyr vooar, as torose magh dagh nheo
Lesh briwnys kiart; pointeil ad heet gys kinne
'Naght myr v'ad kiarit, my row Ainleyn ayn.
Hur eh dan noid, choud shoh, dy hassoo magh
Lesh armyn drwil, as lesh goan mollaghtagh,
Pegooisb ve brisht; dy voddagh onnor smoo
'Ve ec Messias, na ec y slatte eroo.
Ynrican dasyn dreill eh ooilley'n ghloyr
Dy vrishey, as dy chastey, mooads y ptiooar
V'ee yn ard-noid, 's dy eiyrt ny Satanec
Veih stayd ny maynrys ; as dy chur slane shee
Da'n armee Noo; as myr slioh loayr y Jee :-
Hoilslrean ny ghloyr, my Vac deyr shynney lhiam,
M'ynrican ghraih, as eirey er ny t'aym,
Daa laa, dy laghyn flaunyssagh, t'ec kinne
Neayr's hie Miall bannee as e heshaght voin
Noi'n irree-magh; as drwil, drwil t'er ny ve
Yn cah sp'rydoil l as cha nee yindys el i:
ren daa noid co-cor'm ayns pooar meeiteil;
Corrym v'ad jeant, agh peccah cur failleil.
'Sy derrey yeh, t'eh ny s'annooney gaase,
Ga fegooish tastey foast : son myr ta grayse
Pailleil, ta'n cree ayns niart gaase, neesht, annoon,
Poast ta mish surranse; aga-li cha vel pardoon
Kiarit nyn gour, chamoo ta edditt oc
Dy chaayney eh, nyn gooinsheanse hene cha olk.
Veih shoh nyn noidys ghewil nee tannaght choiee
Er graih cooilleen, as choiee cha bee ad skee.
Armyn feer joarree t'ad er gheddy n magh,
As ooilley'n twoaie gloyroil t'er hurranse cragh ;
Sleityn noi sldityn, croink noi cronk t'er choiee,
As ooilley gys meereiltys eajee roie.
'Syn eulys choiee shoh nish ta ceaut daa laa,
As dtiyts ta'n trass freilt gys mooads ooashley braa ;
Yn onnor shoh ta mish dty chour er hastitey.
Dy nee oo nee'n noid as e phooar y chastey.
Bree Ooilley-niartal (foast ny di nagh dod
Pooar erbee shassoo) skeayl mygeart y mood.
My Vac, Smoo-niartal, immee ayns niart dt' Ayr
As stiure my wheeylyn agglagh trooid yn aer;
Ny queeylyn aym's nee undin niau y chraa,
Bwoalley ny noidyn ayns un atchim braa;
Gow'n taarnagh agglagh, as ny chentyn bieau,
My ghaghyn aileagli, as my chorrec lhieu ;
My chliwe gyere, my vhow ta lhoobit credi,
Greinyn barb caggee aarloo ay m nyn di:
Gow uss ad ooilley. Myr shoh loayr y Jee,
As er e Vac deyr gheayrt eh magh e vree
Ayns goullyn sollys d'hoilshey gial gloyroil,
As ersyn lhiann eh'n jalloo slane Ayroil.
Reesht dooyrt eh rish ; Uss Ooilley-niartal ta
Cast y traitoorys : lhiats, lhiats vees y laa.,
Imman dty noidyn magh veih'xi soilshey mooar,
Gys niurin ghoo, ta fosley 'beal nyn gour.
Eisht bee fys oe (agh anmagh) quoi eh'n Jee;
Guoi'n Ooilley-niartal eirey er dagh nhee.
- Lesh meillyn booisal loayr Messias, gra,
Ayr Ooilley-niartal, Yee smoo cairagh ta,
Myr ta dty chreenaght, myr shen ta dty phooar,
Jeh'n irree-magh dy ghoaill cooilleen dy liooar;
Agh dooys t'ou cur y ptiooar's y ghloyr shen neesht,
As tra s'gooidsave lhiat ver-ym dhyt ad reestit;
Yn aiguey ayds dy vistiagh sthill my ghloyr,
Yn vaynrys aym's dy ghloayragh dt'Ennym mooar
Lesh biallys ; as pooar dty noidyn vees
Dhyts son stoyl-coshey, injil tilgit sheese.
Eisht bee dty Ivooghyn (reaghit veih'n chioltane
Ta hannah deyrit) gennal goaill arrane
Dy voylley ard gloyroil as euttyssagh,
As psalmyn millish, kiaull ving flaunyssagh
HOOds Ooilley-niartal; hoods Yee smoo gloyroil,
Share, s'creeney, s'cairal,
Mi 'skyn dagh graih graysoil;
sh vees nyn mean, myr oardit foyds y kfone,
Goaill Void my phooar's chyndaa gloyr er-e-hon ;
Eisht myr V'ou hoshiaght, bee oo son dy bragh,
Ooilley ayns ooilley : Un Jee firrinagh.
Shoh graft, as croymmey gys y phooar Ayroil,
Ayns e laue yesh yn Clat-reill ren Eh 'ghoaill,
As fainagh-caggee niartal aarloo va,
Er queeylly n ard, aght mirrilagh chyndaa
Jeu hene gyn tayrn; dy ufllian ad v'ayndoo
Sp'ryd niartal bio, myr pooar y Chroodagh Noo;
Q,ueeyl sthie ayns queeyl va rofe, as dagh unnane,
Goll-rish rollageyn va lcsh sooillyn lane,
As sprcih lossey jiarg, chentyn-taarnee cheh,
As dorrfn agglagh, loayrt nagh voddym jeh.
Kiare pooar'yn ard ayns cummey Cherubin,
Shey-jeig (oh yfndys !) v'oc dy eddinyn;
Kiare ec dagh pooar; as va nyn gorp as eddin
Chiu soit lesh sooillyn, ceau magh aile myrgeddin ;
As roish yn ainagh virrilagh v'ad roie,
'Naght myr v'ee stiurey, ayn va'n Rce ny hoie
Er stoyl ard sollys, jeant jeh lheid y stoo
Shen ich hie chayr e Ayrey hene er croo
Coodagh dy hoflshey sollys v'er-e-skyn,
As goullyn greiney seellal magh veih 'vun
E vhow's 'hideyn, as stoyr e ghreinyn caggee,
As boltyn-taarnee jiarg v'er risli e lhiattee;
Thousane thousane dy Afnleyn v'er dagh cheu,
Goll myr van ainagh reeoil scughey lhieu.
Myr shoh hie Jee yn Mac er c yurnah,
Cha leah as hoilshee soilshey yn trass laa,
E ghloyr ghial v'er ny akin fodd's gerrit,
Agh liorish armee Viall v'eh hoshiaght ennat;
As boggey mooar ren er nyn greeghyn lhieeney,
Dy voghc ad er nyn noidyn nish cooilleeney.
Fo flag e vafnshtyr, Miall Noo haggil stiagh
Ooill' e hcshiaght vie phrow da firrfnagh.
0 cre'n chiaull ving va fud ny Afnleyn cloit,
Tra honnick ad 'syn aer Messias cheet !
Cherub cha sollys as v'ayns ooilley Niau
Cheet getlagli roish, as gymmyrk ayns e laue
Yn cullee recoil, bennalt jiarg as ard;
Pooar Ooilley-niartal gastyrt roish y raad.
'Skyn ooilley, Miall Noo, lhieent lesh boggey mooar,
Haink quail y Rce's livrey eh seose e phooar
(Harrish e hroopyn. foast va ooflley slane),
Dy v'er nyn. rcill nish liorish yn Ard-Chiarn.
Ny sle tyn raipit, as ny croink cur geill,
Gbow seose nyn ynnyd reesht lesh goo e veeal,
As eddin niau ghow er e chummey cåir,
Soilshey gloyroil ren getlagh trooid yn acr
Fud ooilley'n aalid she'n Ree hene van reih,
Myr mill e ghoan graysoil va shflley veih;
As myr shoh loayrt : Harvaantyn firrinagh,
Shiaght keayrtyn bannit nish as son dy bragh,
S'maynrey Dyn mea ta foast er vrcayll nyn stayd
Fo wheesh dy hurransc, noidys ghewil, as craid ;
Nyn gredjue lajer prowit trooid Ver ny ve,
Nish veih nyn. seaghyn y iow shiu slane livrey.
Shass jee dy akin cre'n drogh yerrey vees-
Cre'n kerragh trome hig er y vee-chrauee's
Fegooish nyn gooney mish, my lomarcan,
Yiow'n varriaght, as ver y strceu gys kione.
Ny goan shoh graft; cha row ny Satanee
Jerkal rish grayse ny myghin veih Mac Yce ;
Chiare ad dy hilgey ooilley yn cab. s'jerree ;
Nee coayl ny cosney, ere erbee yn erree
Veagh orroo jeant : veih'n voyrn sp'rydoil v'ayndoo,
Nyn droo as goanlys bishagh ren ny smoo;
As mee-hreishteil hug smooinaght ayns nyn gree
Dy voghe ad foart yn varriaght jeh Jee.
Er shoh, nyn droopyn, haggil ad dy cheilley
Dy hrial cairys eiraght un cheayrt elley.
Nish ren Mac Yee e ghrooish (roie kinne) 'chaghlaa
Lesh jymmoose lostey, baggyrt kerragh braa ;
Yn chiare skeayl magh nyn skianyn sooillagh lhean,
Dagh sooill ceau magh stroo d'aile noi'n drogh hioltane
Lesh feiyr ny gneeylyn undin niau ren eraa,
As roish e eddin bodjal d'aile chyndaa.
Earroo 'skyn earroo boltyn taarnee cheh
Cheau'n Jee magh roish, myr whilleen plague er-lheh
Roie trooid nyn gree'ghyn, goaill nyn dappey voue,
Fioghey nyn mree, 's cur atchim mooar ayndoo ;
Jeh niart as aalid v'adsyn er nyrs spooilley,
As jcant nyn sp'rydyn graney eajee ooilley.
Nearey as agg le mooar ghow orroo greim ;
As nyn gooinsheansyn foiljagh ard ren gcam,
Bwooishal ny croink as sleityn, roie vad fo,
Ve er nyn mooin reesht, 's gyn scapail voue bio.
Yn Croodagh niartal hug daue lheid y pteooar,
Dy gteoaill shen reesht voue v'echey pooar dy liooar;
Dy. chooilley ghioot mie v'oc h'er roostey jeu,
Ny v'oc dy olkys hie er lhiggey lhieu.
Jeh grayse as gloyr nish foll'm, yn slane shioltane
Va roish Mae Yce immanit, myr unnane,
Gys voal ard niau, ren jeh hene rowlal stiagh
Cur doarlish lhean dan olk eebyrit magh
Veih beinn ny gteloyr, veih mie as maynrys veayn,
Gys ream y dor'ghys, torehagh devil as pian.
Honnick ad nish, yn red nagh chreid ad roie,
Pooar er nyn skyn, as kerragh er nyn oaie.
Trooid diunid feayn beign daue yn lhieggey 'ghoaill
Gys niurin ghoo, va ceau seose aile nyn guail;
Yn dor'ghys chiu, ny hrooid sheese v'ad rouail,
Cheayll yn cam agglagh myr v'ad goll er-sooyl;
As myr veagh niurin agglagh, dy rov Niau
Slane tuittym sheese, ve ooilley ayns un chreau,
Greinnagh yn aile dy lortey seose yn stoo
VeiYn faarkey beayn dy vrimstone lheiht va fo.
Nuy laa v'ad tuittym, ta fir-ynsee gra,
My daink ad gys nyn y nnyd vaghee bra,
Ream loam ny fcoh ? ayn nagh vel nhee erbee
Agh arkys, trimshey, sneih as brishey-cree
Roon, troo as goanlys, eulys ghewil as nieu,
Aile niartal lostey, jaagh as dor'gteys chiu.
Foll'm jeh foass v'ad, agh jeh olkys lane,
Kinjagh nish goe er cooinsheanse dagh unnane;
Nyn stayd dy vayrsrys vooar va caillit choiee,
'S dy chosney reesht eh v'ad gyn saase erbee.
Ny Nooghyn bannit honnick nish ere'n kione-
Cre'n jerrey agglagh haink er eloan ny moyrn.
Myr steoh van drogh-yeih eebyrit ass Niau,
As ooilley'n peceah broghe, banglane as fraue.
Flaunys ghow boggey ; as y doarlish lhean,
Ny hrooid hie'n noid magh, ghooin seose reesht jeli hene;:
Ainleyn gial Yce, ren fakin ooilley'n traa
Yn obbyr niartal, hug ard-voylley da;
Lesh kiaull as bingys hic ad dy veeiteil
Yn Rec gloyroil lane ooashley cheet Dyn guail,
Crownit lesh pooar, as barriaght gloyroil;
Hyndaa ad mårish gys y stoyl recoil,
Raad t'eh ny hoie er laue yesh'Ayrey hene,
As Niau ayns slice nee farraght dy braa beayn.
Yn rollage yial, ard-hollys, Lucifer
As c heshaght, myr hug shiu roie my-ner,
Veih gloyr as maynrys vannec tilgit magh
Gys dullyr ghrouw, as dor'gteys son dy bragh,
Nyn aalid yial, nyn ghloyr ard, as nyn niart
Fioghit as naardey; caillit ec uu cheayrt
Son mooads nyn moyrn, ayns girree-magh noi Jee,
Gobbal e Vac ennoil y ghoaill son Ree.
Cur jee, nish, kied dow loayrt my smooinaght hene,
Cre vel yn ream doo ayn t'ad surranse pian ?-
Ass y dowin vooar, tra hie yn theihll er goaill,
Cha nee, mooarane dy room veih hie er coayl,
Ay ns soylagh jeh ny va foast faagit ayn ;
Son fegooish towshan te, as fegooish kione,
Dowin as ard ta'n eaynagh shen, as lhean,
Gyn grunt, gyn eaghtyr, te gyn oirr, gyn mean.
Dy baillish Jee thousaneyn smoo dy heihill
Y chroo, cha jinnagh roomyn daue failleil ;
Cha vod yn Ynsagh soylagh 'gheddyn da,
Agh y vea veayn shen t'er ny enmys braa.
Dorraghys t'ayn, son cha vod pooar y ghrian,
Eay st, ny rollage, eh 'roshtyn lesh soilshean.
Erskyn dagh gioot, stow mieys Yee er seibill,
She'n soilshey smoo ta freayll ad veih mec-hreishteil;
As eisht yn eaynagh gboo shoh, laecal shen,
Shegin ve feer whaagh, grouw, eajee as neu-ghlen.
Ta'n Goo ginsh dooin jeh dor'ghys sodjey magh,
Joh ooig gyn grunt, as pian gyn aash dy bragh ;
Ta shoh goll.-rish y voayl broghe, kiarit va
Er-son drogh-yantee, dooint seose ayn dy braa.
Creenaght vooar Yee, nagh ren veg ayns fardail,
Doardee'n dowin vooar shoh v'er ny aagail
Ayns eharvaal agglagh ghrouw, eajee as doo,
Erskyn dagh seihll as nhee dy ren eh 'chroo ;
Agh, gys e ghloyr hene, cour ny heebyrtee
Dirree ny 'di, as dob eh dy ve Jee.
Da'n ainle mooaralagh, ynrick dy ve ny roe,
Hug Jee reeriaght vooar agh dagh olk ayn j'ee
Gvn nhee ta mie; dy reill harrish mooarane
Va, as ta lesh, as goaill eh son nyn jiarn.
Agh er-lhiam dy vel mee coayl my hraa
Ayns scrieu jeh shen ta aggle ve gimraa;
Ny sleåie nee'm m'aigney hroggal reeslit gys I\Tiau,
As fud ny Ainleyn bannee er dagh laue
Ve sheshey gennal, kiaulleeaght's goaill arrane
Gys y Messias niareal, Jee as Chiarn ;
Chast y cab, drwil, cur lesh yn varriaght,
Hug shee da Flaunys nagh jig naardey vraglit.
Tra ren ny Ainleyn firrinagh chyndaa
Marish Messias, gys nyn eiraght braa,
Kiaull eunyssagh va freggyrt gys nyn ghien ;
Gloyr, booise, as bannaght gys Mao Yee nyn Jiarn.
Eisht yn Ayr vanuee, da nagh row gyn fys
Cre woad caillit va, c'woad dreill nyn ynrickys,
Fakin yn cheer rooisht jeh'u trass ayrn dy sthock
Dy heay gloyroil, loayr myr shoh rish e Vac
Toig Vae, dy vel y noid mooar er vailleil
Dy chosney'n phooar veagh echey, v'eh treishteil ;
As ga ta tilgit marish sheese whilleen
As ren da lhiantyn arryltagh jeu hene
Foast earroo mooar dy Ainleyn sollys ta
Er-mayrn, dy yeeilley dooin nyn geesh gagh laa ;
Dy lhieeney'n Chiamble ard lesh moylley fecu,
Myr ta shin fakin ad dy yannoo jiu.
Agh son nagh bee oyr echey boggyssagh,,
Dy vel eh'r spooilley'n reeriaght flaunyssagh,
Trooid y phooar ayds seihll elley neem's, as ayn
Neo'm eretoor aalin, troggit seose myr kione
Harrish y clane, as jeh shoh hig ashoon
Cairagh as glen, ayns earish dy heet hooin,
Dy lhieeney reesht earroo ny Nooghyn caillit,
As jerkal moal y noid vees myr shoh mollit.
5hooill, uss Smoo-niareal, shooill ayns mooads dty phooar,
Gow'n jurnah luckee gys y diunid vooar;
Harrish yn eaghtyr skeayl-yms magh my vree,
Ver dooghy s biogliee ayns dy chooilley nhee,
Ta mish er n'aarlagh hannah dhyts son shoh,
Dy yarenoo jeh ny ta dy ver ny chroo.
Cha leah as ren yn Vieys ard coraa,
Goo mie ny Creenaght hug slane ammys da,
As boggey ghow ny Ainleyn flaunyssagh
Dy row nyn earroo reesht dy ve jeant-magh.
Er y jurnah'n Goo niartal aarloo nish,
Ooashley as Gloyr mgr coamrey chiangle eh mysli,
Graih, creenaght, pooar, as ooilley mieys Yee
Va soilshean ayns yn Goilley-niartal Ree;
Milley thousane dy Seraphim gloyroii,
Cherubin skianagh, Foaysyn cheh graihoil,
As troopyn dod agli aarloo farkiaght er,
Dy voddagh ad yn croo noa 'chur. my-ner ;
Dor'syn ard Niau ren dasyn fosley Ihean,
Ny ogli'ryn bio chyndaa ny glish jen liene,
Orroo dy lhiggey magh Rec mooar ny Ghloyr,
Goll nish dy chroo seihll noa lesh Goo e phooar
As veih beinn Niau honnick ad, foddey vone,
Heese ayns y dinnid vooar dagh shilley grouw,
Fliaghey rish chyrmagh ctreeu, as bog rish ereoi,
Eddrym rish trome, as dagh nhee noi ry hoi ;
Aile fud yn ushtey seigt, flid ooir yn aer,
Doo seigt fad bane, ny vedlee, bun-ry-baare.
Cha bione dan jiass y twoaie, nyn shiar y sheear,
Va'n grunt gyn eaghtyr, as y mean gyn oirr ;
V'ad gatt veih'n ghrunt lesh geayghyn stermagh keoie,
As torenyn slditagh gys yn yrjey cloie.
Shee ! dooyrt y Goo; chelleeragh-daase eh kinne,
'S ny tonnyn agglagh injil chroym nyn gione.
Eisht er queeylyn sollys e Agrey liene,
Ghow eh slieese foddey trooid y folmid feayn ;
Markal y mean magli; hoie eVn derrey chass
Jeh'n chumbaase ooir, kiart rheynn yn twoaie veih'n jiass,
Yn shiar veih'n sheear, as chyndaa ehymmylt cruinn,
Howse eh ny seihll cruinn, nish ta sliirveish dooin ;
Gra rish dagh seihll, She choud shoh vees nyn dowse
Chymmylt mygeayrt, as choud shen sheese as seose.
Va dor'ghys harrish ooilley'n diunid reill,
Agh sp'ryd mie Yee er baare yn ushtey skeayl
E skiareyn bioghee, eur bree as trosliid cooie
Ayns brëin dagh rass, dy ymmyrk magh e gliooie.
As eislit dooyrt Jec, Nish lhig da soilshey 've,
Sholi gråit, yn soilshey veih'n vulk vooar ren shea,
Myr getlagh seose dy ard, ny vodjal Ihean,
Har girree hoshiaght, 's gys y sheear soilshean ;
Son grian gloyroil cha row foast er ny yannoo,
Naght myr t'eh jiu, cur soilshey er y thalloo.
As honnick Jec dy row yn soilshey mie,
As ren eh'n dor'ghys doo y scarrey veih
Mgr shoh yn fastyr as y moghrey va,
'Sy tosliiaght, oarderit dy ve'n chied laa ;
Chamoo va'n laa shoh fegooish gennallys
Ny aireleyn sollys va kioreefenish nish
Heb oural fastyr 's moghrey, neesht, gys Jse,
Hayrn lheid y soilshey mooar veih dooid ny hoie.
As yn nah cheayrt, dooyrt Jee, Lhig da ve jeant
Ayns mean ny uslitaghyn mooar firmament;
Cagliagh feer loor; dy reayll ny ushtaghyn
Soit foddey heose, mgr faarkey er.e-skyn,
Veih shen ta fo, nagh duitt ad kione-y-cheilley,
As yrenyd mie yn bildal noa y vhilley.
Yn firmament shoh, kiaddit er-son rheynn,
Chroo Jee jeh aer, stoo eddrym, sollys glen;
As ve sheeynt magh chummit runt ny cruinney,
.Dy row dagh folmid feayn lesh er ny )hienney.
Shoh, shoh'n aer vannee, ny hcooid ta sheelnaue,
As dagh cretoor bio, getlagh, shooyl as snaue.
Te eddrym, thanney, sollys, glen as glass
Da'n reayrt dy akin trooid, da'n skian, da'n chars
Dy ghoaill nyn raad lesh aash, fegooish cumrail,
Son scughey voue te myr t'ad cheet ny whail;
As fosst ta'n aer ghlass hariney shoh shirveish
Son cagliagh fondagh eddyr heose as heese,
Dy resyll ayns sauchys ny ta er dsgh cheu,
Veih'n derrey yeh'n jeh elley y chur mow
As denmys Jee yn firmament shoh niau,
Myr shoh yn fastyr as, y madran va
(Ayns towse y tcaa shen) januoo'n derrey laa.'
As myr ta'n oikan ayns y vrein ny wane
Fliugh, ny phryssoonagh, fegooish eummey slarve,
Gys hig yn imbsgh da ta dooghyssagh
Son aase as bea, dy v'er ny ymmt'rk magh,
Myr shoh (foast aeg) va'n seihll thallooinagh soit
Ayns brein ny ushtaghyn mooar harrish skeaylt,
Gys doardee'n Goo ad ny neesht v'er ny searrey
Ny ushtaghyn, er-lheh, dy ve seihll marrey
As y seihll ooirrey (myr v'eh appee) nish
(Yn imbagh lhieent) dy heet magh chyrrym rish.
Ny urhtaghyn yeeagh da nt'n miallys,
Ayns tonnyn glassey brishey sheese dagh slys' :
Dagh thooilley goaill ny raaidyn da by-niessey,
As tuittt'm rowlal lesh y varroo-lhieggey ;
V'ad myr dy beagh ad ooilley streeu quoi smoo
Yinnagh lhieu cooney gys y randivoo.
Nish, nish ny sleityn meayl hrog se ose nyn masre,
Ny croink nyn lurg, goaill boggey ayns yn aer,
Nyn moandyr ghooie ; skeayley mygeayrt y moo
skianyn lhean, cur chiass breeoil ayndoo;
Eisht haink ny skt'rtyn ooirrey rish, as lhieu
Ny coanyn injil, as gliorvteenyn foue,
Awinyn cam-jeeragh shliawnagh rish dagte bro ogh,
Roie lesh nyn geeshyn gys yn aarkey yoogh
Da Yer sinkeil sheese lhiabbee lhean as dowin,
Cour ooilley'n chaglym mooar dy chummal ayn;
As denmys Jee yn thalloo chyrrym, ooir,
As chaglym mooar ny ushtaghyn, y mooar,
Eisht doardee Jee yn ooir dy ymmt'rk faiyr,
As luss gymmyrk vass rere e ghooghys cair ;"
Yn billey MCSSOil, neesht, dy ymmyrk mess,
Isheid as t'ayn hene, cheet ass yn ooir neese lesh.
Cha ren y Goo Snioo-niartal shoh y gtera,
Ny s'leaie ny hug yn ooir biallys da;
Va ee roie corp rooisht, eajee, lhoam as quaagh,
Serebbagh, meayl, jiarg, ayns shilley feer neu-waagh,
Agh nish e heddirv ooilley choodee'n faiyr
Geayney gloyroil ; goit myr dy ve'n daah share
Son grunt dy obbragh daaghyn elley er,
Aalin son reayrt y tooill dy chur-my-ner.
Eisht daase dagh luss seose as nt'n mlaagby n lteieu,
Jeh whilleen cullee nagh vel coontey jeu,
Ny ervmyn orroo. Vad shoh ooilley soit
'Sy gteeayney glen, 'naght myr veagh. pearlyn reiht,
Dy vel ee coamrit harrish ny s'glot'roil,
Na ta'n Ven-ree s'mooaralee t'ayns v tteeihll.
Eisht ass yn ooir vrish magh dagh dooghys billey,
Doaltattym cheet aght mirrilagh ayns shilley ;
Roshiaght daa ghuillag virragh, hanney, veein,
Roie seose ayns slat, myr hee shiu ayns un vlein,
As shoh chelleeragh daase dy ve ny chroan
Mooaralagh, troggal seose 'syn aer e chione,
Skeayley 'vanglaneyn duillagh magh dy lhean,
Myr whilleen skian freayll fastee gys y vean,
Dagh billey messoil lesh mess laadit va,
Ëc yn un cheayrt lane duilley mess as blaa ;
Ayns shoh hee oo ny biljyn-feeyney lane
Dy smeir hrome appee, loobey dagh banglane ;
Ayns shen ny biljyn-orange, lemon, ooyl,
Peeyr, plum, fig, shillish, streeu gyn ve er-gooyl;
Ayns ynnyd elley, gum as spiosyn deyr,
Nutmeg, eloaveyn, pibbyr, frankincense as myrrh ;
Cassia, aloes. mace as einnamon,
Dagh mess gaase er biljyn ny thammagyn;
Dagh doogliys ooir share va j'ee dooghyssagh,
Ren Iteeid ny biljyn cheddin 'ymmyrk magh.
Coanyn as skyrtyn, eisht, as magher kiart,
Dymmyrk nyn voays dy arroo ee un cheayrt ;
Myr shoh va'n thalloo fo e coamrey slane,
Gloyroil as aalin ayns dy ehooilley ayrn.
Cha doardee Jee foast fliaghey dy heet neose,
Agte kay ghruightoilagh veih'n ooir d'irree seose
Dushtee e heddin, as chamoo dooinney va
Dy obbragh ee, son ersyn cha daink traa
Dy v'er ny chroo : as liorish Jee Yer jannoo
Dagh hiss, dagh plant, roish daase eh ass y thalloo,
As mie honnick Jee dagh nhee jeu shoh va ayu ;
Myr shoh yn trass iaa ren fastyr's madran.
As reenht dooyrt Jec Lhig soilshaghyn y ve
Ard ayns yn aer, dy searrey'n laa veih'n oie,
As lhig daue shoh son cowraghyn tastoil,
Son imbaghyn as bleeantyn, v'er nyn ghoaill ;
As ayns aer nian Lhig dauesyn heose ve soit,
Dy vod nyn soilshey er y thalloo cheet.
As chiaddee Jee myr shoh daa hoilshey mooar,
Mooar ayns nyn ymmyd, inooar neesh ayns nyn booar ;
Yn derrey yeh jeu shoh dy reill y laa,
Dy reill yn oie glioo yn jeh elley va.
As ny rollageyn ren eh, neesht, y yannoo,
Ard soit 'syn aer son soilshey er y thalloo.
Dagh soilshey jeu dy voddagh, ayns nyn draa,
Reill kiart y chummal harrish oie as laa.
As mantey ooilley ny ren Jee y chroo
Fo flaunys ard, stee'n ghrian yn eruinney smoo;
Hoshiaght jeant dorraghey, agh foast dooghyssagli
Dy gteoaill y soilshey ayn h'er deayrtey stiagh,
VeiYn chaglym palchey øhen dy hoilshey va
Seart veih'n vulk mirrilagh, yn chied laa.
Ta'n ghrian corp aileagb, sollys, gial, gloyoroil,
Iireeoil as cheh, cur niart aasoil da~n theihll,
Cham's soilshey ; eisht ren eVn eayst chaghlaaee,
Caghlaa e grooish, myr veagh ec lhieeney's traie ;
Gyn soilshey t'ee liorish e doogteys hene,
Agh myr t'ec geeasaght soilshey gial veih'n ghrian
Ad shoh ny neesht, dagh unnane ayns e hraa,
Fer reil_1 yn oie, fer elley reill y laa.
As ny rollageyn hoie eh heone 'syn aer,
Ny shlec na oddys sooill y chur-my-ner ;
Paart beg, paart mooar, soilshean er-lheh ayns gloyr,
As ooilley soilshegh schlei e chroodagh mooar.
Agh corp ny grdiney aileagh kiaddit nish,
Hoshiaght'sy shiar haink gloyr e eddin rish,
Goullyn gial sollys magh veih ren soilshean,
Gagglagh yn dorraghys gys e reeriaght hene ;
Myr dooinney lajer, t'eh goaill y yarnah
Lhiurid yn aer, as farkiaght er ta'n laa;
Dagh blaa, dagh posee, t'er y thalloo wass
Skeayley nyn ghuilley gennal ayns y chiass.
As myr ta'n eayst ny s'inshley soit'syn aer,
Gys fakin haink ee hoshiaght ayns y steeear,
As freayll y ghrian yial kinjagh ayns e steilley,
Myr smoo t'ee ayn wheesh shen smoo t'ee s'gilley;
llilley thousane rollage mygeayrt y mo'ee,
Myr whilleen cainle noi dorraghys ny hole.
"el' stoo thallooinagh ta'n eeast er ny yannoo,
Neu-ghooghyssagh son soilshey, myr ta'n thalloo,
Agh wheesh dy ylllid as t'ayn jec soiishean,
Ta tilgit urroe veih gloyr vooar y gterian ,
Yn aght myr hee mayd elaare ta scooirit glen,
Cummit kiongoyrt rish gah ny scell y gterian,
Tilgey scaa bane, myr eeast yial er y voal,
Ny er y scraa, yn dooghys nagh vel gial,
Foast lesh yn soilshey yeeassit ta ayn jee,
Ayns kiartys corrym, t'ee reill reeriaght uy hoie
Myr steoh'n sollys rheynnit veih'n dor'ghys va,
Fastyr as moghrey ren y chiarroo laa.
As dooyrt Jee; Lhig da ecastyn v'er nyn gheddyn
Ayns ushtaghyn; eeanlce >syn aer myrgeddin.
As ren y Goo ny whaleyn mooar y chroo,
As svauee shliawin, as ecastyn smoo as sloo;
As ren ny ushtaghyn ad 'ymmyrk magh,
Palchey dagh sorch myr ve da dooghyssagh.
As nlsh ny hawinyn as ny stroaanyn,
Dagh pouyl, dagh logh chamm' as ny faarkaghyn,
Ren swarmal lesh dagh dooghys llieh-myr-lheh.
Ayns lheid yn earroo's magh vel coontey jeh.
Yn skeddan glass ayns scullyn palchey cloie,
As cowrey'n lieen trooid ooilley'choamrev roie;
Xy muekyn-marrey, sharkee, 's moddee yoogh
Dy helg ch magh, as jannoo er dy soogh
Ga ta dagh eeast mooar stroie jeh shoh whilleen,
Foast sleztyn jeh ta faagit cour y lieen.
'Sy dlunid vooar ta'n Leviathan snaue,
Yn eretoor smoo as s'agglee ren e lane,
Casley rish uinnagyn y vadyran
Ta 'teooillyn sollys lossey ayns e chione,
Ass c veeal lane drillinyn d'aile spreih magh,
As vcih e stroavyn bodjallyn dy yaagte ;
Magh er e strooh t'eh deayrtey faarkey slave,
Rdie ren eh'hoo trooid dorrysyn e gterooane;
Myr y chlagh-wyllin ta 'ehree moyrnagh cred,
As craidey t'eh mysh cliwe gyere ny shleiy;
Cha jean eh soiagh smoo jeh yiarn ny prash,
Ny yinnagh oo jch stubbyl fo dty chass;
Tra t'eh snaue ta'n faarkey stermagh gatt,
As eloie myr ushtey scoaldec ayns y phot,
Jch mirrilyn yn Ooilley niartal dec
'Sy dlunid vooar, she'n eeast mooar sholi yn ree.
Ta cooid dy ecastyn bishagh liorish spoawn
Ogbyr as mulg; as jeu cooid elley t'ayn,
Myr eeanlee, breli nyn ooh 'sy gteeinnagh heh,
As vone shen cheet yn dooghys Vad hene jeh.
As myr ren ecastyn bishagh ayns y vooir,
As ayns dagh awin myrgeddin 'skyn yn ooir
Ayns yn acr foshlit, eeanlee bishagh ghow,
Dagh eronk, dagte dress, dagh billey, as dagh crouw,
Keylljyn as coanyn ooilley swarmal lhieu
Cha leah as skeayl sp'ryd casherick Yee e skian
Harrish y dooghys shen jeh haink ny hein,
Bodjallyn eddrym skianagh dirrce seose
Ard ayns yn acr, by-leah lhieu dy beet neose
Reesht gys y laare, gys va nyn skianyn skee,
As dooghys gy nsagh dane dy haglym bee:
Tra v'ad jeant-magh cha row orroo kiarail,
Son laa-ny-vairagh, fooillagh y spaarail;
Agh jannoo kiaull, nyn soie er dagh banglane,
Cur rnoylley feeu dan Croodagh lesh arrane,
Myr Vad er n'yvsagh veih nyn dooghys ghooie,
Dy chooilley horch coraa myr ta da cooie,
Gys hig yn avmys ; eisht clynnee oo'n Ihon
Kiaulleeaght bingys ayns dagh broogh as glion.
Yn kellagh ooasle, gynsagh dooin ere ta
Yn oie goll shaghey ; t'eh 1,owse magh y traa,
Doostey'n lugtet-thie dy vod ad cooinaghtyn
Er Jee, as booise'chur son e vannaghtyn.
Myr shoh va aer as ustetey, neesht, jeant magh
Lesh ny cretooryn va daue dooghyssagh ;
As eistet fasty r as y madyran va
Er chur gys kione obbyr y wheiggoo laa.
Yn cheyoo laa ren toshiaght dy heet stiagh,
Tra dooyrt Jee rish yn ooir, Dy ymmyrk magh
Yn eretoor bio, snauee as ollagh, beiyn,
Maase, as dagh sorch jeu rere e gteooghys hene,
Cha leah as loayr y Goo vrish y thalloo magh,
Livrey dagh baagh as maase, da dooghyssagh;
Rere nyn dooghys hene v'adsyn er nyn yannoo
Dagh eretoor t'ayn dy vel bio er y thalloo.
As er-lheam, nish, dy row yn ooir er-troailt,
Livrey dagh baagh as maase da dooghyssagh ;
Rere nyn dooghys hene v'adsyn er ngn yannoo,
Dagh eretoor t'ayn dy vel bio er y thalloo.
As er-lheim, nish. dy row yn ooir er-troailt,
Livrey magh seihll dy chloan er yn un cheayrt ;
Beiyn feie ny keyllagh, ollagh meein as maase,
As ooilley bio, ayns nyn slane cummey's aase.
Magh ass y chroanane hee oo lion cheet,
As streeu dy hooyl my row e chassyn soit;
Ayns y voayll shoh, va ass ny foaidyn gaase,
As veite ny creaghyn brisht, ayns piyryn, maase ;
Boayll elley'n feea~h ny eairkyn bauglaneagh,
Yn tarroo, 'n vooa, as y ghoayr geayshteenagh ;
Ayns shen hee oo yn cheyrrey oll'agh, ta
Cur dooin nyn vastee chammah oie as laa.
Ay ns piyryn v'ad shoh ooilley er nyn yannoo,
As dagh bio elley gientyn ayns y thalloo.
Yn Behemoth mooar ren Jee nish y yannoo,
Yn eretoor smoo va foast shooyl er y thalloo,
Myr prash ny yiarn e chraueyn lajer ta,
As goll-rish billey ta 'amman juntagh craa;
Er-lesh dy n'iu eh awin ec yn un traa,
As Jordan vooar y hgrmagh tra t'eh paa;
Slie eshyn smoo jeh ooilley raaidyn Yee,
As foast yn faiyr mgr dow t'eh goaill son bee.
Chamoo lhig Jee ny beishteigyn er-gooyl,
Dagh nhee dy vel snaue, getlagh ard ny shooyl
Yn un chiarail ayroil va jeusgn ooilley,
As va dagh dooghys jeu mie ayns e hilleg.
Yn sniengan beo ta tarroogh goaill kiarail
Son traa ry-heet, e veaghey t'oh sauail
Ayns thieyn-stoyr aghtal jeant, lesh mooads tooilleil,
Spaarailagh Vad nagh jean nyn stoyr failleil ;
Yn shellan ooasle dhoan goaill sambyl veih,
Agh lesh ny smoo dy chreenaght as dy sehlei.
Yn ard-nieu, neesht,'sy craa shoh hie er jannoo,
Yn eretoor s'foalsey, s'croutee Ver y thalloo ;
As jete nieughyn ta ayn sorch ny gha,
Yn snake, yn adder, as amphisbaena;
JeYn amphisbaena shoh, ta dooghys ayn
Eillit lesh beeal pyshoonagh ayns dagh kione ;
Yn viper, basilisk, as erocodile,
Lheid as ta mennick goll mysh ushtey'n Nile.
Nee'n crocodile coraa myr keayney ben,
Miolagh ny joarree d'akin quoi Cayns shen,
As tayrn er-gerrey gys raad t'eh ny hoie
T'eh orroo lheim, as Cadsyn er nyn stroie ;
As cooid jeu shoh ta tilgey veih nyn sooill
Nieu dewil, ta marroo sleih ta lioroo shooyl;
As tra ta'n viper lesh c dooghys lane,
T'adsyn cha nieunagh dy vel dagh unnane,
Jeu, giarey nyn raad trooid bolg nyn mayrey magh,
Cheet stiagh 'sy ttieihll ayns aght neu-ghooghyssagh.
Ta snauee ayn jeh lhiurid yindyssagh,
Roauyr, mooar ayns corp, skianagh as pyshoonagh ;
Dy loayrt jeh dagh eretoor, myr Wad er jannoo,
Cour ooir as aer, cour faarkey mooar as ttialloo,
Cha vel aym schlei; chamoo te ymmyrehagh
Dy gheddyn fys kys haink ad ooilley stiagh ;
Agh ayns y toshiaght tra hie ad er eroo,
Cha row gall-varg, noidys, ny nieu ayndoo
Gys dirrce peccab, as eisht dagh eretoor
Daase soor as noidagh, rere nyn dooghys pooar.
Nish aer as ooir, as awinyn neesht va jeant-magli
Lesh palchey bioee, va daue feer dooghyssagh.
Agh cha row foast yn eretoor ooasle ayn,
Harrish yn slane eroo, feeu dy ve yn kione
Cretoor nagh beagh er 'laare still soit e hi]ley,
Lesh eddin chroym, myr v'ec ny bioee elley,
Agh troggit seose e ghrooish soilsbean lesh pooar;
As gaggyrts geil], myr keesh, veih dagh eretoor ;
Tastagh jeh hene, neesht jeh'ehurrym, as gys quoi
Ta ooashley's booise cooie son dy chooilley vie
Veagh 'skyn bioee ayns creenaght scblei 's resoon,
Wheesh as ta'n Croodagh mooar er-e-skyu hene.
Yu Ayr Ooill'-niaral eisht (ta ec un cheayrt
Dagh nhee kionfenish) rish e Vae ren loayrt
Ayns goan graysoil : Lhig dooin nish Dooinney'yannoo
Lurg nyn go-ehaslys hene, as ayns nyn yalloo.
Harrish eeast ny marrey, harrish eeanlee'n aer,
Harrish ny beiyn ta gyndyr er y faiyr;
Harrish dagh bio, as snauee, Ver y thalloo,
Lhig dauesyn reill; as ren Jec Dooinney 'yannoo
Jeh stoo ny hooirey, joan ooir ghooghyssagh,
'S ennal y vea heid eh 'sy stroanyn stiagh.
Myr shoh dy ve ny annym bio haink Dooinney,
Yn eretoor Vaaley va er feai-ny-cruinney.
Smooinee-jee nish cre'n stayd van Dooinney ayn,
Myr dooisht ass cadley, troggal seose e chione,
Gyndys er hene, er 'oltyn lheh-myr-lheh,
S'coan tushtagh foast cre'n dooghys v'eh jeant jeh :
Er y seraa ghlass hooar ch eh-hene ny lhie
Lane dy resoon, agh foast neu-hushtagh quoi
Hug da uy v'eh. Eisht yeeagh eh er yn aer;
Troggal e chorp dy eddrym seose jeh'u laare,
E chassyn gastey ghleashee ch gys shooyl,
Gys roie, gys lheim ; gyn liaee ere'n raad v'eh goll.
Agh shirrey'n phooar hug ny va echey da,
Er-chee'hirveish eh d'imlee ooilley'hraa;
Honuick oh ceanlec kiaulleeagh er dagh crouw,
As be yn, nyn biyryn, gyndyr er dagh cheu ;
Ny croink, ny sleityn, coanyn injil's trah,
Dy berehagh coamrit lesh ny keeadyn daah;---
Millish cla'n soar, as eunyssagh da'n tooill,
Mecin, neesht, as aachagh dan chass-rooisht dy hooyl.
Dy chooilley nhee va chebbit gys c hilley
Bione da nyn ghooghys, as nyn enmyn ooilley :
As troggal, neesht, dy row pooar er nyn skyn
Ren ooilley yn slane y ehroo, chamm's eh hene,
Veih'n smooinaght slioh e hengey ren coraa,
Feysht dagh eretoor Quoi hug ny v'ecbey da?
Vaik ad y phooar vie ta cha lane dy sebleä,
Cha feoiltagh, neesht, hug lheid ny giootyn veih?
Dy voddagh ch jeeagbyn da yn arrym cooie
Per bea resoonagh, d'eeek da'n Croodagh dooie.
Choud shoh resoon ; ny bevyn cha dug chyndaa,
Chamoo hug bio ny marroo freggyrt da.
Trubblit myr shoh, e Ihiattee lhig eh sheese
Da nyn ver-reill, as cur nyn enmyn lhieu
Myr v'ad goll shaghey er dy chooilley heu.
Nish Adam fakin ooilley sheel y tteeihll
Cummal ayns piyryn graihagh, dooie, sheeoil ;
As foast eh hene agh lieh piyr ynrican,
Gyn ayrnagh cooie jeh'n vaynrys vooar v'eh ayn.
Veih'n lheamys shoh ren eh e oaie 'hyndaa,
Ginshlagh gys Jee va still er-gerrey; gra,-
O uss smoo niartal ! s'creeney, neesht, as share,
T'er chroo yn seihll's dagh nhee ta ennym er,
Ver boiagh mish, 'skyn ooilley dy ve'n kione,
Foyd hene dy reill ny bioee ooilley t'ayn,
As hug oo dou leigh dy chur nyn enmyn daue,
Myr v'ad, ayns piyryn, cheet hym er dagh laue.
Phooar flaunyssagh ! ere'n aght hyndaa-ym booise
Hoods son dty yiootyn, ta whilleen as wheesh ?
O kys nee'm dt' enmys ta jeh Iheid y phooar,
Jeh Iteeid y cheeayl dy yannoo'n obbyr vooar,
Nee ynrican dooys te? cha vaik-ym quoi
Ta ayrnagh mår'm jeh Iheid y mooads dy vie.
Da ynrican (strooys) nagh vod nhee erbee
Yn aigney'Ihieeney, fegooish sheshey cooie !
Eisht yn phooar vannee gys shoh hug chyndaa
T'ou ynrican, c'wooad sloo dty vaynrys ta?
Neeagh lhiat son sheshaght? hee oo adsyn eloie
'Syn aer, 'sy vagher, as 'syn ushtey roie ;
Shione dhyt nyn ghooghys, toiggee oo nyn ghlare,
(Lheid as ta oc) myr t'ou er chur-my-ner
Ooilley fo dty phooar, as gys dty ymmyd jeant,
As eisht son sheshaght cre'n oyr t'ayd dy phlaiynt ?
Lesh arrym injil, Adam hug ansoor
Da'n Croodagh mie yn Ooilley-niartal pooar :-
O vun dagh mie, dooys Ver ve cha graysoil,
Voyms dty chretoor ny chyndaa dt' oaie er-sooyl,
Yn aigney ayds dy vel mee hannah jeant
'Sy lught-thie noa (yn seihll) my ard harvaant ;
Dagh bio 'skyn earroo sinshley ta na mee,
Neu-chooie son sheshey dooys, ard obbyr Yee.
Er-lhiam hagh beagh y vooa myr sheshey cooie
Da'n cbabbyl, ny'n eayn meein da'n lion cooie,
Chamoo ta'n beagh cooie dooys ve sheshey share,
Ta lheamys veib ayns Corp, resoon as glare.
Deaisht Jee dy graihagh rish ny v'eh er ghra,
Eh hene kiarail dy chroo foast sheshey da;
Honnick eh, neeslit, dy row eh ymmyrchagh
Dy beagh ec dooinney sheshey dooghyssagh.
Eisht hilg Jee Adam sheese ayns cadley kiune,
E ohorp myr marroo, agh bio e resoon ;
As ass e lhiattee asney ren eh ghoaill,
As gteooin eh'n ynnyd reeslit lesh feill as fuill.
Eisht jeh'n craue cam shen ren eh ben y chummey,
Cooie dy ve sheshey doogbyssagh da'n dooinney ;
Va'n ven shoh aalin'skyn dagh cretoor elley,
'skyn Adam hene ayns corp, ayns oaie, as steilley.
Jeant, ren ee girree myr nish veih saveenaght
Bioys v'ayn-jee, agh quoi va ee hene's cre'n aght
Haink ee ayns shen, v'ee foast meehushtagh jeh,
Ynrican v'ee 'sy vagher glass er-lheh
Eishtagh ghleash' ee e cassyn mie gys shooyl,
Gyn liaee cre gys, chamoo ere raad dy gholl
Agh cheet gys farrane ushtey glen as kiune,
'Nagtet myr van aer ghlass hanney v'er-e-skyn,
As croymmey sheese dy yeeagteyn er ere v'ayn,
E shilley veeit rish jalloo aalin glen
Jeeaghyn ny quail; yn ven reesht scughey veib,
Er-lhiee dy ren ee sheese fo'n ushtey lhie,
Jannoo shoh mennick, graih mooar hug ee da,
As yiogtee ee'hiagney fuirraght marish braa.
'Sy trnbbyl shoh haink goo veih Jee huie, gra :-
Chretoor millish, cha vel ayns shen agh scaa;
Dty scaa faase hene, nee kinjagh lhiautyn dhyt,
Agh gyn pooar mie nyn sie y yannoo rhyt.
Trog ort, eiyr orr'ms gys sheshey kiarit ta
Dooghyssagh dhyt, jeh stoo s'breeoil na scaa,
Yn cheshaght ayds ver ersyn dy ve ayr
Graihagh as dooie, nagh naik oo nhee ny sbare ;
Son ver eh orts dy jig oo dy ve moir
Da mec's inneenyn, jeusyn vees dagh piyr
Ayr as moir reesht ; as geddyn, goll-roo hene,
Cloan nee'n seihll'ehoamrey lesh asboonyn Ihean.
Jeeagh, tra va Adam kianlt fo geuley'n eleayn
Dy yarood dor'ghey hie ch'r tilgey ayn ;
E chorp myr marroo, agh e spyrryd bio,
Honnick eh'n asney jeant ny Chretoor noa,
As tnshtagh, neesht, dy nee ny chour v'ee jeant,
Chamoo veagh oyr ny-sodjey echey plaiynt ;
Eisht hrog Jee lesh eh gys y voat'll v'eh ayn
My hnitt y cadley trome shen er c chione..
Dooisht reesht, cha vaik eh'n shilley hooar eh roie,
Er-lesh dy row e chronney still feer chreoi,
Gys ren ish guillian seose veih'n chibbyr ghlen,
Raad chumr' ee gindys er c jalloo hene
As veih shen leeidit tammylt sodjey shiar,
Raad hoshiaght ehron ee Adam ayns y ghaar',
Ayns boggey mooar haink ee dy veeiteil eh
Choud's v'ee, myr veagh ee, kiarit veihsyn chea
Adam deie magh, O aalid ! milljid vooar !
Nagh dod ve jeant agh liorish yn ard phooar;
Craue jeh my chraueyn oo, as feill jeh m'eill,
Cair dou son sheshey, cooie dou dy chur geill
Myr shoh loayr eh; ish huggey reesht chyndaa.
Ghow eh er 'laue ee son e heshey braa.
Yn jees va unnane jeant, veih'n traa v'ayns shen,
As ren y Dooinney ish y enmy s Ben.
Shoh van chied chubbyl liorish Jee hene poost,
Aalin gyn-loght, gyn-nearey ga v'ad rooisht.
Jeh ooilley 'vee, she Adam s'ooasle rieau,
As fud inneenyn Aue neesht b'aaley jeu.
Ayns Adam hee oo ooashley, reill, as pooar,
Creenaght, graih, tushtey, briwnys, as cree mooar,
Tastey, resoon, dunnallys marish shee
As cairys, neesht, ooilley ayns jalloo Yee.
Ayns carriads Aue hee oo aigney mooar,
Foast imlee, meein, graihagh, cur geill dan phooar
Va er e skt'n ; gyn-loght as kinjagh kinne,
Imneagh jeh'cur'm as leeidit lesh resoon,
Ooasle, ard-chreeagh, dwoaiagh er anvea
Ayns goo as jannoo s'maynrey va nt'n mea.
Faag mayd y chubbyl bannee shoh, son traa,
Myr snaue 'syn eunys ren Jee lovval da
Dy voddym loayrt jeh tooilliu ymmyrchagh
Son tushtey smoo, as share, da'n Vanninagh.
Nish Uss chooin lhiam dy ghoaill leeid y jurnah
Trooid ream y vat'nrys villish, farraght braa,
As leeid mee neose reesht, lhiastey dy ht'ndaa,
Trooid dt'obbyr yindyssagh jeant ayns shey lan,
O cooin lhiam nish, dy voddym coontey 'choyrt
Jeh yindyssyn mooar ren er ny shey laa geiyrt.
Gys nish londeyr v'aym dy leeideil my chass
Ayns troailt yn ream ta heose, yn ream ta wass ;
Insh dou kys loayr-ym nish jeh'n ream ta heese
Fo pooar y drogh-sp'ryd, as dagh mee-chrauee's
Ass y dowin vooar tra hic ny seihill er goaill,
Cha nee mooarane jeh'n rooym v'ayn ren eh coayl,
Dy baillish Jee foast millaghyn dy heihill
Y chroo, cha jinnagh rooym ayn daue failleil,
Son mooar skyn nyn dushtey ta'n folmid feayn,
Myr fegooish toshiaght te' as fegooish kione ;
Ny sefihill mooar h'er goaill ass' ga t'ad whilleen,
Soylit gys shoh, cha vel agh myr brineen.
She aggle loayrt jeh, atchim smooinaght er,
Oyr t'ain v'er-creau e ghooghys'ehur-my-ner;
Ta'n dowin gyn grunt' ard te neesht gyn baare,
Liauy r fegooish kione, as fegooish mean as oirr.
Dowin gyn grunt! O caid te .rosbtyn sheese?
Ard fegooish eaghtyr ! caid to sheeyney seose?
Liauyr as gyn kione ! O caid sheer as sbiar ?
Lbean fegooish eagliagh ! c'raad yiow mayd yn oirr ?
Cha vod yn Ynsagh soylagh gheddyn da
Agh y vea veayn shen t'er ny enmys braa.
Dor'ghys ta reill ayï, son cha vod yn ghrian
Eayst ny rollage, ayn roshtyn lesh soilshean.
Mastey dagh giott dy stow Jee er ny seihill,
She'n soilshey smoo ta freayll ad veih meehreisteil ;
Eisht ream vooar y dowiu, feme y bannaght shen,
Shegin ve feer agglagh, quaagh, grouw as neu-ghlen.
Choud as ta'n soilshey roshtyn trooid y dowin,
Choud shen smoo maynrys t'ee ny bioec t'ayn;
Shen gaase gyn bree, as falleays hene failleil,
Ta pooar y dor'ghys ayns y fooillagh reill.
Cre ta ayn marish ! ny rov fys ain ehoiee
Agh wheesh as t'afin veih scriptpr casherick Yee.
Ta'n goo ginsh dooin Jeh'n dor'ghys sodjey magh,
Jeh ooig gyn grunt, as pian gyn aash dy bragh ;
Jeh aile gyn vooghey, beishteig kinjagh bio,
Jeh. ster'm, dorrin, as brimstone Iheiht heese fo.
Quoi smooidys nagh nee shob'n ream' kiarit va'
Cour ny drogh-yantee jannoo pannys bra ?
Jeh'n irree-magh keoie shen, va noi Mac Yee,
Hug oyr cah devil ve fud ny flaunyssee
Ren shiu lhaih roie ; as kys ve castit neesht,
Tra honnick Satan' e phooar ooilley brisht;
Eh hene's e heshaght eebyrit ass niau
Sheese gys y diunid vooar, va kiaddit daue
Nyn dappey vone! hooar ad ad-hene aynse aile
Va lostey devil' agh gyn ceau soilshey cainle ;
Son aile dy vrfimstone, ga te lostey devil,
Cha vel fordrail mooar soilshey da ny jouyil
Agh myr falleays beg, dy chur dauesyn fvs
Cre'n stayd treih, boght as piandagh t'ad ayn nish
Shaghey v'ad roie ; ayns shee as eunys braa
Mysh stoyl ny ghloyr, kiaulleeaght Alleluja.
Mysh jerrey-fouyr my hug shktu tastey da
Biljyn ny keylley rooishtit jeh nyn mlaa,
Yn foain ta heese foue, as mygeayrt y moo,
Seart lesh y dnilley ehreen ta sheebit voue ;
Ny myr y coau faase, fasnit veih'n haare-vooie,
Getlagh er-stoyl, yn grine faagit ny yei ;
Myr sben va ainleyn seart er baare y toofilley
Dy vrimstone lheiht, ad hene's nyn armyn ooilley.
Satan ny vud oc, troggal seose e chione,
Myr leviathan moostey baare y tonn
Hug eh my-ner ny lhie er-gerrey da
Beelzebub mooar, yn prince by-niessey va
Da hene ayns reill, fo'n Ooilley-niartal Ree,
'Skyn millaghyn thousane dy flaunyssee;
Lesh cree mooaralagh, as lesh aigney lane
Dy olkys devil' as nofidys noi e Hiarn;
Rish yn ard-ainle shoh vrish eh e choraa,
As, brynnagh foalsey, myr shoh ren eh gra:-
Nee shoh'n Seraph v'ayns gloyr as pooar soilshean !
Ayns aalid, neesht, 'skyn millaghyu thousane !
O' ere'n caghlaa, cre'n lhieggey t'eh er gheddyn !
E choayl, e pbian, ry-akin ayus e eddfin !
Keayrt va dty chree, dty phooar, as dty hreishteil.
Dooie joynit hyms, dy chosney dou'n elat-reill,
Nish joynit ta shin ayns yn un phryssoon
As dungeon doo, dyn jerkal rish pardoon ;
Foast, te ny share dooin niurin'gnoaill myr reih,
Ny sleaghtagh sheese dy chaayney myghin veih.
Dy ghliooney huggey, as dy hirrey she,
Te onnor scorn lhiams 'yeeaghyn dasyn choiee ;
Veagh shen dou angaish, scammylt's brishey-cree,
Smoo na'n charbaa t'aym veih ny flaunyssee;
Fakin nagh vod yn dooghys ain failleil
Gyn choiee ve bio, lhig dooin gyn meehreishteil
(Lesh keeayll ny erout, lesh niart miol ny tranlaase)
Nagh voyms cooilleen ver da my ghoanlys aash ;
Er y chooid smessey ta rour fys ain nish
As surranse shegin, cha vod mayd jannoo rish ;
As ga ta shin fo pooar y noid ayns shoh,
Ayns noidys vees mayd da Choud as t'eh bio.
Choud shoh ayns torehagh loayr yn ard-hraitoor,
As Beelzebub hug dasyn reesht ansoor :-
O Phrince smoo-niartal, syrjey v'ain ayns pooar,
Leeideil y twoaie yial seose noi Ree ny ghtoyr,
Dty niart, dty schlei, dty ghunnallys hug dooyt
'Sy Jee mooar hene, shen hug er caggey rhyt,
Ga, gys nyn drimshey t'eshyn still ayns pooar,
As uss, as shinyn, nish spoollt jeh nyn ghloyr,
Eebyrit sheese 'sy diunid agglagh shoh,
Dy bragh ayns pian as torehagh dy ve bio
Ny-yeib, erewooad share eh ? tra t'ain fooast nyn mree,
Nyn niart, keeayl as schlei, aigney seyr' as cree
Dy eha-ey braa, er chee cooilleen y ghoaill,
Myr share dy vod mayd er-son mooads nyn goayl.
Ard-ainle, dooyrt Satan, Mannagh vreill mayd cree
S merg dooin ve bio, ayns eraid ec flaunyssee,
Shoh, sboh nyn geeayl, lhig shoh ve nyn giarail,
Dagh olk y yeearree, as dagh mie 'hreigeil,
As my ta Jee chee mie veih olk y hayrn,
Mie 'yannoo olk, lhig shen ve'n eearre ain ;
As mannagh bee shoh veg y vondeish dooin,
Foast bee eh crosh vooar dasyn t'er nyn skyn.
Eisht hilg eh 'hooitlyn eulyssagh mygeayrt,
Choud's oddagh sy'ryd ronsagh lesh e reayrt
Ayns shoh hee eh logh dy vrimstone lheiht,
Ayns shen reesht sleityn sniaghtee garroo ceaut,
Boayl elley dor'ghys, torcan, jaagh, plooghane,
As geayghyn cassee rowlal aile nyn mean.
Cha bteayr da ayn agh olk still smoo as smoo,
Agh chiare eh foast nagh beagh e chree veg stoo;
Millaghyn d'ainleyn va keayrt flaunyssagh_
Va roish e hooillyn, seiyt ayns aile as jaagh;
Dy voghe ad baase, gys veg v'er nyn jyndaa,
Wooishagh ad nish, agh beign ve bio dy braa.
Eisht dooyrt eh reesht rish e yeih. heshey hene ;
Vraar dooie, cre'n-fa ta shin cumrail fo pian
Yn faarkey dewil shoh? heem's nagh vel y thooilley
Aileagh shoh skeaylt trooid-magh y diunid ooilley ;
Son troggal seose ny syrjey d'akin veih,
Honnick eh eaynagh lhean jeh stoo gyn lheie
Ny my ve keayrt lheiht, nish van aile ceaut ass,
As y scroig eaghtyr creoi myr lake dy phrash
Jeeagh shid, dooyrt eshyn, eaynagh feayn as lhean,
Grouw, gnaagh as eajee, gyn aile, gyn soilshean
Agh yn falleays ta'n lossey shoh dy cheau,
Myr te er baare y thooilley gorrym creau
Trog ort, hooin roin, foddee dy vow mayd aash,
My ta aash nyn gour ynnyd ta cha faase ;
Ayns shen nyn booaryn trimshagh hagglys hooin,
As gow mayd coyrle myr share nee coardail rooin.
Myr shoh hrog ad nyn skianyn er yn aer,
Getlagh dy leah, gys hooar ad grefim er 'laare,
Credjal, dy moal, dy nee trooid pooar nyn mree
Seaap ad y lake, cha nee trooid surranse Yee.
O nee shoh'n chummal, O nee shoh'n reih boayl
Shegin dooin y glioaill, n'ynnyd reeriaght cha gial ;
Dooyrt y traitoor; O'n coonrey ta ro gheyr
Dy v'er ny hnrranse liorish aigney seyr !
Nyn gooyl rish Niau. nish Niurin t'ain myr reih,
Lhig Jee reill heose : myr sodjey ta shin veih
tiVheesh shen share dooin, agh mish cha der da geill ;
Ayns sheu lhig dasyn, ayns shoh neem's still reill.
Agh hee'm ad va nyn sheshaght dooie ayns niau,
Foast nyn biantaanee'sy logh aileagh snaue,
Nee'm geamagh orroo hooin, dy ghoaill nyn ayrn
Jeh'n aash fardalagh t'ayns y voayll shoh ain.
Er shoh e ehliwe chiangle eh gys e lhiattee,
Lurg da ve coamrit lesh slane eilley chaggee,
As myr eroan lhuingey va'n shleiy v'ayns e laue
Dy coonrey lesh dy heet ny snfiessey daue.
Eisht shassoo ard er beinn y vooiragh chreoi,
Yn lake heese fo tilgey seose aile ny 'di,
Heid eh yn cayrn hug er y diunid eraa,
'S ny piantee v'ayn hug enn er e choraa,
Geamagh daue heet dy akin reesht nyn gfione,
Gialdyn daue kymmyrk rere y pliooar va ayn
Lesh boggey mooar hug ad dan sumney geill,
Goaill foddeeaght nyn ree reesht y veeiteil.
Milley thousane dy veeilaghyn, ayns towse,
Veih beinn ny maynrys v'ad er duittym neose,
Taarnagh as chentyn gimman ad er-gooyl
Sheese trooid y dowin, gyn soilshey roish nyn sooill;
Aile loshtee niurin blazal seose mumboo,
As tonnyn brimstone lheiht son lhiabbee foue.
Nyn dappey vone 'sy lostey v'ad ny lhie
Gyn geill da pian, gyn cooinaght mie ny sie,
Gys haink feiyr trump nyn emp'ror gys nyn gleaysh
Cur bioys ayndoo, as ennaght jeh'n angaish.
Er skianyn eddry m dirree ad jeli'n aile,
Cha chin's ny locusty n ayns reeria.ght Nile;
Trooid pian y jaagh, dorraghy s as plooghane,
Stiure ad nyn raad, leeidit lesh feiyr y chayrn
Gys y vroogh hyr'm, raad lhig ad er nyn skee's,
Ayns slane kiarail nyn Ree reesht y hirveish
Smooinaglit dy row ad rish nyn dorchagh rey,
Dy voglie ad reesht son nyn leeideilagh el i:
rey rish shen cha row ad, ayns nyn,gree,
Va beishteig bio er nyn gooinsheanseyn gee.
Er nyn doillin smooinaght, as er nyn goayl,
Niurin son Nfiau ! streih'n coonrey beign daue goaill !
As shoh fo'n drogh-yeih, ren ad lene y reih,
Huggey v'ad goll jerkal son kymmyrk veih,
Red v'eh liene feme ; ga foast nagh goghe eh rfish,
E chree ard ereoghit ayns e vooaralys.
Eishtagh dagh pooar hayrn seose e heshaght reesht
Va fo ayns Niau, roish my row'n magher brisht
Nyn armyn scooirt, culleeyn avd ren eraa,
As kfiaull, myr roish cah noa, fud dagh sheshaght va;
Nish gys yn armee chagglit er y voal
Fø armyn sollys, haink y General,
Satan myr ree ard, Beelzebub waiteil
(Eshyn va'n prince by-niessey da va reill),
Ree ard (dooyrt mee) agh hee oo er e vaaish
Bodjal doo stermagh, ginsh cre'n beggan aash
V'eh jerkal rish, ga va'n slane armee bie,
As beg as mooar reesht booiagh shirveish fo:
Lesh cree mooaralagh hug eh oltagh-bea,
Rere mooads e pliooar, 'syn ynnyd agglagh v'eh.
Yn chullec recoil oardit va ve soit,
As Ree mooar Niurin enmyssit v'eh eit,
Kiarit dy bcagh ad chammah's flaunyssee
'Sy diunid ghoo, as lane-y-chur fo Jee.
As eisht va Mammon (ard-ainle dowin ayns schlei)
Dy gheddyn berchys, by-chummey cre'n boayl veih,
Stiagh er ny eam, as er ny cooyrt ayns pooar,
Dy ronsagh magh trooid ooilley'n diunid vooar
Son elaghyn ooasle, pearlyn, argid's airh,
Ta fud sheelnaue, nish, coontit ve cha deyr.
Ny jcan uss craid moom son dy vel mee serieu
Jeh red ve credjit, er-lhiat nagh vel fceu.
(Airh ve ayres niurin) bare y plague shen 've
Foast ayns y diunid ; cha beagh wheesh d'anvea,
Streeu, cagey, murdyr, noidys, looghyn-oai,
Baase naaragh mennick, as lheid y jummal sleih.
Mammon's e hcshaght (ta mce gra) hic sheese
'Sy diureid ghoo, dy chur lhieu berebys neese
Dy hroggal cooyrt, ny plaasc gloyroil da'n ree
Feen er-e-hon, as dy ve goll-rish Jee;
Thousaneyn sp'ryd va sehleioil, myr v'eh hene,
Hug Mammon lesb dy gheddyn magh yn veain
Hyndaa ad sleltyn, croink, as creggyn creoi,
Chaglym yn stoo va'n aile er scarrey roie,
Airh, agid, cobbyr, tin, yiarn, as prash,
As dagh stoo share dod ad y gheddyn ass
Eisht hrog ad cooyrt ny plaase gloyroil da'n ree,
Ny pcarlyn sollys jannoo laa jeh'n oie.
Jeant, hrog ad lhicu yn bildal slane myr ve,
As da nyn mainshtyr hug ad jeh livrey;
Er yn caynagh feayn ghow eh mooads jeh'n rooym,
'S vasht ad e ennyra Pandemonium.
Nish ayns y choeyrt shoh chum. ad ard-ehoonecil,
Cre'n aght myr bare yn reeriaght noa y reill ;
Ny pooaryre b'yrjey eit, ren chaglym stiagh,
Dy chlashtyn aigney'n ree ard-mooaralagh.
Hooar ad eh ny hoie er chayr ard-recoil,
As ayres e laue yesh eummit heose lorg-reill;
Myr v'ad nyn shassoo er dagh laue dy chiu,
Lesh goan baan brynnagh myr shoh loayr eh roo :-
Phrinceyn gloyroil, ayns Niau ren shassoo lhiam
Dy chosney'n crown (er-lhicu) lhisagh ve aym,
Erriu hene jeeagh jee,'s er nyn earroo mooar,
Er foays nyn selild, nyn ghoo, nyn niart as pooar,
Shirveish ooilley cooidjagh va myr whilleen Jee,
Jeh dooghys beayn nagh vod ve er ny stroie ;
Mish mërin, neesht, mish ayns nyn doshiaght va,
Oh! quoi heillagh nagh gosnagh shin y laa?
Agh Rce ny maynrys keiltyn rieau e niart,
Er nagh row fys ain, gys y traa v'eh try't
Ren shin y volley! Ooilley niartal t'eh
Sbegin dooin goaill rish ; as Ihig eh myr shen 've.
Ta jcant rooin hannah ny oddys rooin ve jcant,
As cre'n chour Vain dy accan, ny dy phlaiynt ?
Myr Jeeghyn bio fooast ta shin, as whilleen,
Cur jee nyn goyrle, ere'n aght yiow mayd oooilleen
Nee caggey foshlit share dooin reesht y reih,
Dy chosney'n eiraght ta shin tilgit veih?
Ny surranse tammylt gys, trooid crout ny keeayl,
Oddys mayd sneih 'chur ersyn heose ta rcill ?
Scuirr y traitoor; Eisht fer cha eulyssagh
As eulys hene, as roie ree flaunyssagh
Fo'n Ooilley-niartal, agh Hyndaa ny noid
Dewil marish Satan; moyrnagh ass e stayd;
Moloch va 'cnnym ; hug eh'n choyrle shoh daue
Mychione y chooish hrome va oc nish ayns laue
Er my hon's, dooyrt eshyn, feer voal rieau va mee,
Lesh foal' ny crout, dy ghoaill vondeish erbee
Lhig daue slaen 'chliaghtey, quoi erbee Vayns feme,
Yn chwe ghoyms tra nee øyr orrym geam.
Son caggey ta mee, dy hrial un cheayrt elley
Yn magher'chosney, as cha bee'm er jerrey:
Millaghyn d'ainleyn rish nyn lhiattec ta
Fo armyn sollys, farkiaght er y traa
Yiow ad yn fockle, March; jean may d failleil
'Orran Vad farkiaght; cuin nee mayd leeideil?
Vel chentyn er fioghey wheesli nyn mree
As Vad nyn aalid ? nagh loys diu nhee erbee
Y ghoaill ayns laue ver fea diu, shee as aaste,
Yn boayl shoh 'hea, ny smessey ta na baase ?
Shoh, shoh my choyrle, lhig mayd nyn aggle voin,
As ooilley torchagh niurin. trog mayd Ihian
MArish yn aile, as losht mayd ooilley roin
Dor'ghys as geay'ghyn, giattyn loor as glish,
As ere erbee s'loys shassoo noi nyn. gass
Nee tuittym. roin ; ver mayd er flaun.ys eraa,
As tooryn Nian nee veih nyn mun cbyndaa.
Tilg mayd niurin ghorraghey stiagh ayns niau,
Dy ptelooghey'n taarnagh s'loys da magh y cheau;
Nyn eiraght hene ta aasteagh goit er-niart,
'S gyn dooyt nee'n theay liene shassoo er nyn. baart
Choud's ta stein shlearaght oddagh shoh ve jeant,
As myr ta steinyn nish, adsyn eisht ve plaiynt.
Ta eu my choyrle. Eisht Belial hass magh,
Agh fooast e gteoau cha row cha eulyssagh
As va goan Voloek, agh fodd' s'foalsey v'eh,
As myr shoh ren eh 'ghoan dy shliawin 'livrey :-
Ard-ainleyn ooasle, myr nagh vel mee noid
Sloo noi Ree Niau ny Molock (lesh e stayd)
Dy gtereinnagh caggey; agh ta 'ghoan ayns bree
Ny sm.oo cur coyrle dooin dy reayll foast ayns shee-
Lheid y shee as Vain-as gyn ventreil reesht
Gi pooar cha niartal, lurg dooin ve cha brislit.
C'wooad share dooin geearree'n red nagb vow mavd choiee,
Niau 'ghoaill er-niart, veih'n Oilley-niartal Jee ?
Roish my row shin, Jee va'n chied chummyltagh,
As e phossession cummys eh dy bragh ;
Dy yannoo shen ta echey pooar dy liooar,
Ooilley-niartal Veh, as ta 'chreenaght mooar
Erskyn nyn doilliu yeeagh eh 'vieys dooin,
Agh mooads e pteooar's e chreenaght cheill eh voin ;
Er shoh dy beagte ain tushtey cairagh roie,
Cha beagli shin foast er n'irree rnagh ny di;
Agte trooid e eteeeayl vooar, hug eh dooiu nyn reih
Biallagh 've, as dy ghoaill leighyn veih
Er shen, maynrys va dy ve ain son faill,
As fo e Vac, nyn eiraght still y reayll.
Agh foast my bare lhian ve neu-viallagh,
As noi e haraghyn dy hassoo magh,
Dy cairagh ta stein fø 'yymmoose dy bragh.
O cre'n cooilleen oddys mayd nish y ghoaill?
Ynrican Niau yinnagh y coayl shen mie,
Agh caillit te; quoi s'loys eh cliosney thie ?
Tooryn ard Niau ta seyr still veih danjeyr
Yn noidys ain, t'ad freayll fa arrey gyere
Dy ainleyn sollys, dillit lesh pooar nyn ree.
Stoyl ard y ream shen hassys shickyr choiee,
Dy lhieggal sheese eh cha vod pooar erbee ;
Son Veh, ta soie ayn, reill dy chooilley ree,
Trooid cheeid y dor'ghys t'eshyu fakin nish
Ooilley nyn bleateil, as ere ta stein mysh ;
Jeh nyn. goyrle cha vel eh agh jannoo craid,
Son kys dy vrish' eh tushtagh t~eh jeh'n raad
Eisht share yn ream. shoh hene y ghoaill myr reih,
Ny chebbal reesht ny Vechey y ghoaill veili.
Dy goghe shin orrin nyn bry ssoon y vrishey,
As jeh Niah reesht dy gteeddyn agh un shilley,
wheesh shen dy eunys feer deyr ebiontnagh shin,
VeiYn arrey armit ta sõit er nyn skyn ;
Ta boltyn-taarnee ee Sec foast ayns stoyr,
As chentyn loshtagh guintagh wheesh as s'lioar,
Dy cheau nyn vud, ver torchagh foddey smoo
Na ny plagueyn dewil ta shin dellal roo;
Share eisht yn ream shoh hene y gteoaill myr reih,
Ny chebbal reesht e ghloyr y chassey veih.
Trooid surranse pian hene dooghyssagh nee gaase
Da'n dooghys ain, dy ymmyrk' eh lesh aash;
Ain oddys treisht've (fegooish greinnagh smoo)
Dy jean corree'n noid (mooar nish) gaase ny sloo.
Millaghyn meeiley ta shin scughit veih,
Niau ass danjeyr vdin, nee e chorree lheie,
As eisht, trooid earish, foddee'n cheeavl ain hene
Saase gheddyn-magh ver dooin nyn reih eooilleen.
Myr shoh goan Bhel'al (ga lane dy pteyshoon),
Son taitnys share, va coamrit lesh resoon.
Shoh'n choyrle aym~s, dooyrt eh; lhig quoi saillish loayrt
Ec y voayrd ooasle, as coyrle s'fondee choyrt.
Ny lurg loayr Mamon, dowilys v'ayns e eddin,
As e ghlare gharroo baggyrt y chooid cheddin :-
Edyr shegin dooin (My Hiarnyn), goaill ayns laue
Cah barb y hroggal reesht son reeriaght niau,
Yn Ree mooaralagh t'ayn y imman magh,
Myr hie'n ree ain, roish shen cha vow mayd stiagh.
Shoh, ta mee gra, dy-gerrit shegin ve jeant,
Nonney bee kied ain choice nyn bian y ptelaiynt.
Agh treih aless l s'mie oddys fys 've ain
Nagh vel nyn maggyrt agh err goan awane ;
Te wheesh nyn booar niurin y hroggal seose
Gys raad ta niau, as niau y hilgey neose,
As ta ny dooyrt mee 've dy bragh ee kione,
Choud as vees niau as niurin ny neesht ayn
Decree ta jeant, nagh vod ve er ny vrishey,
As cha nee keeayl dooin lheid dy bragh y hirrey ;
Agh ere dy jinnagh Sec foast geaishtagh rooin
Caayney pardoon, as mygtein 'yeeaghyn dooin
Er gialdyn noa, jeh geill as biallys
Son traa, ry-heet? O nagh olk ghoghe shin rish
Ve steirveish fo ree, er t'ain wheesh dy feote ?
Nish ta stein Chiarnyn, agh eisht veagh shin theay.
She di nyn aigney veagh shin goaill arrane,
As oi nyn aigney genmys Sec nyn Jiarn;
Ayns shoh £ailleil, reesht veagh shin tilgit magh
Myr y nah cheayrt, gyn reesht goit stiagh dy bragh
Agte fo'n reill ain, jeh smoo vees soiagh
Smoo nee olk, eh smoo nee vainshtyr bo.oiagh.
Dy eiyrt er olkys, as- veih, mie dy hea,
Yn ayrn cooie ain,. as, she nyn gurrym eh.
Er-son nyn yannoo, ny foast son nyn loayrt,
Cre wooads cha olk cha lhiass dooin coontey choyrt ;
Myr shen nyn aigney villish still vees ain,
Bee shen hene aash dooin, ere dy wooads nyn bian.
Eer aile as pian, trooid traa, nee gaase dooin dooie,
Yn dor'ghys, neesht, vees gys nyn shilley cooie;
Ny foddee foast (my ghoys. mayd yn coorse cair)
'Sy ream shoh yiow mayd palshey pearl as airte,
Gaighyn arg id, as claghyn deyr dy liooar,
Niau vees ad dooin, as bishee ad nyn ghloyr ;
Niurin nee mayd sollys, goll-rish Niau,
Lesh mooads y verehys vees ain er dagh laue
Myr shoh dagh nhee ta bishagh nyn dreishteil,
Daue coyrlagh caggey lhig dooin gyn chur geill.
Ta en my choyrle ; as eisht, lesh un choraa
Hug ooilley'n enish vooar mooads moylley da.
Eisht Beelzebub hass seose, yn ard er-reill
Fo'n traitoor foalsey, e vaaisli gaggysts geill
VeiYn enish slane, ad ooilley blakey er,
Dy voddagl ad e ghlare y chur-my-ner.
Choud as v'ad nyn dhost hrog eh ard-eboraa,
Dy chur daue keeayl, as myr shoh ren eh gra
Ard-ainleyn gial, cherubin's seraphin,
Ny enmyn s'ooasle ayns Niau tra va shin
Nyn ree'ghyn ard, reill fud ny flaunysee,
O ! kys ta'n onnor ard shen caillit choiee ?
Ny choonrey shen bee ain nish ennym noa,
Er-son oltooanyn, foue dy bragl ve bio.
Foast princeyn shin; ta'n Ree mooar Ver nyn skyn
Er vriwnys cairagh yn reeriaght shoh dooin,
As reeriaght vooar, foast lhig fys ve ain
Dy nee pryssoon eh jeant cour ve nyn bian ;
As myr ta 'phooar sheeynt harrish ooilley niau,
Sheese 'sy phrysson shoh roshtyn neesht e laue,
Yrjid as inshlid dasyn yn un chooid;
Dor'ghys as soilshey ta 'hooill fakin trooid.
Cha nee dy phleateil ta shin dooint ayns shob,
Agh eebyrtee, ayn dy ve eummit fo.
Ayns Niau, un clheayrt, lesh slat airh va shin reillt,
Ayns Niurin nish lesh slat viarn bee mayd freilt.
Foast myr nagh vel shin jerkal rish pardoon,
Er-lhiam dy vel eh red ro injil dooin
Dy hrial voghe shin Iheid y foayr veih Jee,-
Yinnagh shen moyrnagh jeh'skyn nhee erbee.
Ta toiggal ain nagl vel eh laccal slice
Chur dooin, ny shin yn foayr shen chaayney choiee,
As rcesht nagh loys dooin girree magh ny 'di
Ayns caggey foshlit, 'naght myr ren shin roie.
Crc nee mayd agh ve noidagh da dy bra,
Er-chee nagh jean nyn accan boggey da ?
Yiow mayd cooilleen foast, as cha bee ain feme
-Ve ayns gaue caggee reesht, dy chosney ream
Hooar shin cha niartal, as choiee niartai vees ;
Yn phooar ard Vayn cha vod ve croymmit sheese,
Foast freill-jee cree mie, foddee oyr as traa
Nyn stayd, cha olle nish, gys ny share hyndaa
Ta thaish ayns Niau jeh seihll noa dy ve erooit,
As ass y dowin vooar rooym da dy ve goit,
As dy beagh Dooinney (ere erbee'n red shen)
Er ny chroo ayn, as sheshey da veagh Ben
Yn cubbyl dooie shoh, ayns y theihll noa jeant,
Veagh myr unnane fo Jee ny ard sharvaant ;
Jeh shoh (ayns traa liauyr) dy jig ashoon mooar,
Faggys corrym rish ainleyn hene ayns gloyr;
Ayns reeriaght Niau dy bcagh ad shoh goit stiagh
Dy lhieeney'n earroo ain h'er eebyrt magh.
Ta hannah ayrn jeh'n diunid feayn shoh goit,
As ta shen ginsh dy vel yn seihll noa erooit.
Son caggey, eisht, lhig dooin gyn loayrt ny smoo,
Agh smooinaght er y theihll shoh Ver ny chroo
Cre'n seihll eh hcne, quoi ad ny cummaltee,
Cre ta nyu ghoogliys stoo, nyn niart as brce,
Ny vel annoonid ayndoo aght erbee
Ayns corp ny aigney, agh eer goll-rish Jee,
Jeh lheid y dooglys nagh vod v'er ny chraa,
Nagh vod trooid pooar, ny miol, ny crout chaghlaa ::
Yn vissness ainyn eisht shoh 'gheddyn magh,
My vod nyn lieen ve soit dy yannoo eragh.
Ga ta niau sauchey veih dy chooilley ghaue,
Oddys pooar iurin noidagh 'hebbal daue,
Foast yn seihll noa Oddys ve fosllit lhean,
Roish noid erbee dy naillish chebbal ayn ;
Da niau er-gerrey ta'n seihll shen licklee soit,
Dy vod y soilshey, veih shen, ve er ceauit,
As faagit da ny cummaltee annoon
Dy v'er ny reayll, noi noid dy daghvr ayn.
Noi shoh Ihlg dooin nyn ghrernyn ooilley 'chloie,
Nyn geeayl, nyn grout, nyn miolagh as nvn schlei ,-
If oddee dy dultt mayd orroa shoh doaltatty m,.
As ad y woalley ayns angaish as atehim,
Yn cheer 'ghoaill dooin hene, as adsvn 'hilgey magh
(Myr va jeant rooin) gys niurin ghoo dy bragh ;
Nonney trooid miol ny cummaltee y hayrn
Dy hassoo Ihian, 's dy vrishey rish nyn Jiarn.
Ayns fackle glare; nyn maynrys 'roostey jeu,
Fraue as banglane ec un cheayrt 'chur mow.
Veagh shoh'n cooilleen smoo baillish noid y ghoaill,
Jee hene d'akin e chroo noa goll er coayl.
Nhee mooar ta smooinit; my oddys eh ve jeant
Cha bee ain arragh wheesh dy oyr son plaiynt,
Veih'n diunid smoo dy vee-hreishteil t'ain nish
Nee shoh nyn droggal; as fodd' mayd jerkal rish
Nyn stayd ve lhlasit : sneih y chur er Jee,
E lane-chur-fo, as fo ny flaunysee;
Bee mayd ny sniessey neesht dan seihll v'ain ro ie,
As dy heet ayn cha bee doin faare cha creoi ;
As my aillys niau, 's nagh ved mayd geddyn ayn,
Bee soilshey gennal as aer villish ain.
ivee'n vurgeeaght ghroamagh glenney vo n,
As lliottyn dewil yn lostey lheihys dooin.
Shoh, shoh va'n choyrle hug Beelzebnb mooar daue,
Sheelnaue y stroie, banglaneyn ayns y fraue :
Coyrle youylagh ve i agh Satan hug ny goan
Da.syn, myr 'hannish, roish my hoie eh ayn.
Ny sodjey, dooyrt eh; Ta eu nish my choyrle.,
Agh er yn elkin agglagh quoi nee goll ?
Cre vel yn chaghter fondagh er y hon,
Creeney's eroutagh, dy chur nyn gooish gys kione
S'loys trooid yn yrjey yn jurnab y ghoaill,
Raad vees dagh dorrin aileagh chee e choayl ?
Lesh cass as laue, lesh skianyn liauyr, shegin streeu
Noi geayghyn cassee, 's ehentyn taarnee bieau
Gys oirr ny eaghtyr iurin cheet er-gerrey
Meeitee eh Alnleyn armit, gyere freayll arrey.
Yn chagter hed bee echey feme dy llooar
Ve gastey, lajer, as jeh foalsaght mooar;
As myr s'feer shoh, ta ferie am. er mooads schlei,
Son y waight trome shoh quoi nee mayd y reih
Er shoh y chlashtyn, ny pooar'yn va avns dooyt,=
Dagh fer gimraa dy nee eh hene veagh goit
Agh Satan moyrnagh ass dy ve ny Ree
Chiåre, ayns e algney, nagh voghe fer erbee
Yn onnor veih, dy ghoaill y drogh yurnah,
Cre-wooads y gaue as peril veagh eh da;
As myr nyn Emp'ror myr shoh ren eh loayrt,
Cur sarey dauesyn ooilley cleaysh y choyrt
Heeloghe ny maynrys, va un cheayrt ayns niau
Dy ve nyn dhost cha nee beg oyr ta eu,
Freill jee shiu'sh eree; ga liauyr as ered ta'n raad
Leeideil veih niurin gys y vaynrys ard,
Ny'n pryssoon loor aer aileagh er-y-skyn,
As runt mygeayrt myr faarkey scoldee mod n,
Ny hrooid shoh cosney, as eh ve nyn booar,
Oh'n dor'ghys doo vees er-e-skyn nyn gour !
Ole ghoo veih rieau, ny hrooid nagh daink soilsheali
Veih stoyl ree niau, raad keayrt va soilshey ain ;
My ta'n ehaghter trooid y dorraghys scapail,
Q.uoi ec ta fys ere'n cryggal hig ny whail ?
O 'streih'n jurnah, as tendit lesh danjeyr !
Da quoi erbee nee'n ventyr y ghoaill er.
Ny-yeih, jeh'n stoyl shoh, coontit veem's neu-feeh
Noi dagh gaue noidagh mannagh loys lhiam streeuö
Raad nagh vel thalloo cha vel onnor coole,
'S quoi nee cltea peril er graih ve ny ree?
Nearey as aggle, daa red, nagb dug rieau
Daah ayns my vaaisb, ny creau beg ayns my chlecau.
Mish s'loys gholl seose, as mee my lomarcan
Nagh jean chea veih olk dy vod Jee 'ehur nyn,
Mish vrisbys magh ; as gys y toilshey gial
Stiur-ym my chass, dy gneddyn gys y voayl
Ren Jee loayrt jeh, ayns wheesh dy voggyssagh,
Trooid kecayl ny miol chee eh chur mow dy bragb.
. Fuirree jee shiu'sh, as ceau-jee shaghey'n traa
Myr share dy vod shiu, gys nee'm liiu ebyndaa
Lesh naight gennal; my oddys saase erbec
Aash 'gheddyn diu, as corrce 'ehur er Jee.
Dirree elr seose gyn farkiaght er chyndaa
Ny ansoor voue, dys shen ny ren eh ghra;
E chree daase mooar, as e vaaish enlyssagh,
As aile (er-Ihieu) spreih ass e hooillyn magh ;
Smooinaght er liene cre'n gatie beign da ve nyn,
My voghe eh 'yerkal youylagh slane cc kione :
Yn whuaiyl huitt sheese ayns ammys injil da,
As ooilley'n theay ren gyllagh magh Hussa!
Cur er y diunid agglagh ooilley eraa.
Slane 'eilley cha.gbee verchagh glzow ch rnycb,
As chwe gyere creoi bucklit gys e chryss;
V~ gys e glreayltyn skianyn er dagh clteix,
Tra obbagh shooyl oddagh eh getlagh Ihieu.
Noid Yee as ghooinney myr shoh aarloo va
(Ny Youyl dy jarroo) cour y drogh yurnah.
Trn skeayl y chooinceil, aaslr er-Ihieu va õe
Dy voghe ad pooar dy yannoo tooilliu olk,
Veih'n treisht fardalagh hug nyn mainshtyr daue,
Dy chur gys kione yn elkin v'ayns e laue;
Rheynn ad ad-hene er chee dy ronsagh magh
Yn reeriaght yoarree's caid va niurin stiagh;
Ca~d v'ee roshtyn trooid y feaynid ooilley,
Ny row un ayrn ny s'maynrey na ayrn elley.
Shoallyn, myr eeanlee, getlagh er nyn skian
Stiurey trooid yn aer ghoo, torchit lesh plooghane
Armeeyn slane raad elley roie ryn gosh,
Troailt nagh row fys nec sheear, shiar, twoaie ny jinss ;
Ayns shoh va sleätyn skeah magh veih nyn maare
Bodjallyn d'aile, myr ba,ggyrt er yn aer,
Va ooilley plooghit lesh jaagh er nyn skyn,
Strooghyn dy vrimstone lheit roie veih nyn mun ;
Lostey as 1heie dagh stoo va meeiteil roo,
As jannoo eaynagh faase mygeayrt y moo.
Ayns ardjyn elley sleityn sniaghtee va
Nagh ren rieau tennue, as nngh jean dy bra;
Chemmit lesh rio eredi, lomman gyere as nieu,
Lostey as daah myr aile veagh lhiantyn diu.
Ta lionryn ginsh jeh peecee, deyrit ta
Gys torchagh agglagh niurin son dy bra
Lurg daue v'er hurranse chiass yn aile lesh pi.an
Trooid earish liauyr, dy jean ny sp'rydyn t'ayn
Adsyn y immnn gys ny sleityn feayr,
Dy ve choud cheddin veih'n phian aileagh seyr ;
Veih'n derrey phian, myr shoh, gys y phian elley,
T'ad still ayns torchagh, eashyn fegooish jerrey ;
Veih lhiabbee aileagh goit gys lhiabbee roiee ;
Veih chiass gys feayght, as reesht gys raad v'ad rdie.
Cha nyrrys, eisht, dy vel y Goo gimraa
Snaggeraglrt feeacklyn, as keayney son dy bra.
Queig awinyn agglagh hooar ny sp'rydyn nyn,
Agh lheh-myr-lheh s'beg oddyms scriea my'n gione,
Sne shoh ny enmyn ta oc trooid y dowin :-
Cocytus, Acheron, Styx, as Phlegelon,
As er dagh stroo jeu, lheh-myr-lheh, ta beoyn
Dy vishagh niurin lesh angaish as pian.
Ta stroo Chocytus gall, nieu as pyshoon,
As Acheron myr goanlys, troo as roore.
Jeh ushtey Styx, my iu-ys sp'ryd erbee,
Ayns olkys creoghit ta dy bragh e chree.
Eulys, corree, keoieid, as mooads mee-cheeayl
Ta lhieeney'n aigney nee Phlegeton'heasteil.
Foddey 'sy yioyn veih'n chiare ta'n wheiggoo awin,
Jeh dooghys trimshagh, thostagh, dor'ghey, dowin,
Lethe e erenym, te cur jarrood 'sy chree
Jeh mie dy row, jeh olk dy vel cur bree.
Shoh ny queig awinyn, ta fir-ynsee gra,
T'ec sp'rydyn caillt ayndoo dy chuir nyn baa.
Un vine glen ushtey, hillagh veih dty vair,
Cha vow drogh-yantee fo nyn dorehagh gyere !
Ny strooghyn cursit ta roie sheese 'sy cheayn
Dy vrimstone lheiht, as jannoo'n lostey beayn.
Eddyr ny hawinyn, as 'syn eaynagh lhean,
Cha vaik ad nhee agh lheid as ta cur greain
Eajee dan tooill, vad breinn neesht gys y soar,
Garroo da~n chleaysh, da'n blass v'ad sherriuid mooar,
'S dy ventyn roo ta pian as guin dy liooar.
Dy gheddyn enmyn da dagh olk ta ayn,
Ny coontey'chlxr jeu, ta mee laccal goan.
Sooill cha vaik, eleaysh cha geayll, cha hoig rieau cree,
Ny reddyn agglagh ta cour drogh-yantee.
Myr va ny jouyil aegey niurin ceau nyn draa,
Va'n chenn traitoor er-sooyl er e yurnah
Er skianyn lajer getlagh, goaill e raad
Fo doo iurin, seose lesh y vullagh ard.
Va'n aigney jouyllagh greinnagh skianyn bieau,
Cur er y lostey lhoobey roish e chleeau;
Jeean er cooilleen, cha dug eh geill da 'phian
VeiYn aile va blazal roish as mysh e skian,
Ny geayghyn stermagh sheidey neose ny whail,
Lesh e pharedoogh v'eh soo'n blaze stiagh ny veeal ;
Son ooilley shoh, cha lhiggagh moyrn e chree
Kied da chur cooyl, v'eh kiarit streeu rish Jee:
Myr lhong veagh sheer shiaulley noi stroo as geay
Dy gheddyn purt, cha voddagh ee snaue leab;
Agh laccal shiar as sheear, ny jiass as twoaië3
Chee cosney beggan er y coayl v'eck rdie,
Yn aigney jeean veagh eck dy gheddyn kione
Er chyrrys liauyr, cur urree gobbragh coon;
Myr shen va Satan, lesh dy chooilley haase,
Streeu gys y yiat trooid torchagh as aregaish.
Gys y laue yesh nish keeadyn meeiley sheeyney ;
Gys y laue hoshtal reesht choud cheddin shirrey
Dy chosney'n giat, ass niurin va leeideil
Gys ard erbee, myr bare lesh rish meeiteil
Lesh mooads troailt as piare hooar eh, ec y jerrey,
Ayns mullagh niurin yn red v'eh dy hirrey.
Foast v'eh ayns dooyt er cre'n aght yioghe eh magb,
Son dooint dy credi ve ueayr hairek eh-hene er stiagh.
Ooill'-niartal v'eh, as Ooilley-creeney neesht,
Phoint lheid y dooreey nagh voddagh eh ve brisht ;
Three keayrtyn three dy fillaghyn ve jeant,-
Three yiarn, three prash, as three jeh adamant,
As bodjal aileagh mooie as sthie va lostey,
Myr veagh son gard nagh beagh eh er ny osley.
Er dagh cheu jeh'n yiat shilley eajee va,
Jeb lheid y cummey, nagh vod v'er n'imraa;
Yn derrey yeh, ayns fakin, goll-rish ben,
Seose er e cryss feer aalin aeg as glen
Agh sheese er shen, yn aght myr v'ee ny soie,
Yindyssagh graney, agglagh 'skyn dagh nhee.
V'ee'skyn ve soylit gys shilley dy vel bio
Ayns niurin ghoo, ny er y theihll gial shoh ;
Ard-nieu pyshoonagh soillit va mimbee,
Maase meen y vaghcr, as beiyn feie ny kcylley,
Cloie chummit moo gyn chebbal olk ny skielley,
Noidys ny dewilys, coardit v'adsyn ooilley ;
Son choud's va Dooinncy biallagh gys Jee,
Va dagh cretoor ry-cheiliey still ayns shee.
Va'n anmys er, cour bioea goll gys fea,
As Adam neesht, roish olk cha row imnea.
Nish tra va Satan ronsagh lesh e hooill
Trooid-magh y garey, alley bayr as cooill,
Honnick eh'n Dooinney as e heshey dooie,
Ayns stayd dy vaynrys'naght myr v'eh hene roie;
Hass eh goaill yindys, troo vrish magh ay ns goan,
Soilshagh cre?n seaghyn mooar va 'aigney ayn.
O Iurin ! dooyrt eh, ere shid hee'm heese foym ?
Nee shid y sthock oc ta dy ghoaill my room
Ayns ream ny maynrys ? Torchagh aile as pian
Neem's choice y hnrranse, roish my surr-ym shen.
O ! chubbyl maynrey ! s'beg, s'beg ta fys eu
Dy vel y noid cha faggys diu ec lane;
Gow jee nyn ennys, myr smoo nee shiu goaill
Smoo vees nyn sneih, tra nee shin eh y choayl.
Choud shoh'n drogh-yei.h, as gctlagh jeh'n vanglane
Sheese fud ny bielloo, beg, mooar, doo as bane,
Ayns shoh v'eh moddey, ayns shen kerrey vane,
Nish v'eh ny lion, chelleeragh v'eh ny eayn ;
As son nagh jinnagh Adam tastey da,
Gys whilleen eummey v'eh er ny hyndaa,
Keayrt veagh eh cabbyl, assyl, mule, ny booa,
Caghlaa e chummey gys dagh cretoor bio :
As tayrn ny sniessey er-chee geddyn-magh
Pooar feer heelnaue's e ghooghys firrinagh,
Myr shen dy gcayll eh Adam coyrlagh Aue,
Mychione yn leigh gyere hug nyn Groodagh daue:
Jeh bree'n conaant v'oc v'eh jeant tushtagb nish,
Cre'n aght dy chummey 'violagh cordail rish.
Jee graysoil da, as graihagh er e chloan
Oney, 's mcehushtagh jeh'n danjeyr v'ad ayn,
Hug ainle gloyroil er chaght'raght hue veih niau,
Mychione y stat'd oc, dy chur coyrle vie daue.
O Ghooinney ! dooyrt eh, lane Yee ren dty yannoo
Ayns stayd, lesh pooar, dy huittym ny dy hassoo,
Dy vel oo maynrey gioot dty chroodagh eh,
Dy ve still myr shen ayns dty reih hene te.
O s'mat'nrey oo ! Choud as t'ou biallagh
Gys leigh dty Yce, lesh aigney arryltagh :
Nisb er conaant ta'n vaynrys vooar shoh ayd,
My t'ou dy vrish' eh, oo hene ta goaill y kied;
Ny smoinee, eisht, dy vel oo er dty yannoo
Fo lheid y kiangley as dy nhegin dhyt shassoo;
Cre'n aill t'er mainshtyr dy eeck dan charvaant,
Son y chirveish shen nagh vod agh ve jcant ?
Ny ee jeh'n villey, shen bree mooar y lei gh,
My t'ou gee jeh, eisht jerk rish kerragh veih ;
Yn baase y phian, jeu shoh ta at'd dty reih.
Uss as ny ainleyn sollys ta ayns niau
Fo'n un chonaant ta, ta shin fo'n un ghaue.
Hug Jee leigh dooin, eh my nee mayd y rcayll
Aignagh, creeoil, eisht niau vees choice nyn vaill.
Gys my Vac (doot'rt Jee) cur jee biallys,
M' ynrican Mac, ta shin dy akin nish
As ad nagh bee da'n leigh shoh biallagh,
Vees tilgit magh ass maynrys son dy bragh.
Shin hug da geill ta kinjagh freayll nyn stayd.
As ad nagh dug t'er duittym fo mooads laad,
Fo corree Yee, torehagh, angaish as craid
As she shoh'n choyrle ta mish livrey lieh Yce,
E lcigh y rcayll dy aignagh lesh dty chree.
Prince ny traitooryn brishey ass pryssoon
Jeean er cooilleen; lane eulys troo as reon
Noi Jee as dt'oi's ; as t'eh mygeayrt gyn-yss,
Er-chee dty violagh veih dty viallys,
Dy.vod oo ve ayns yn un stayd rish hene,
Fo corree dt' Ayr, ayns torchagh aile as plan.
As ga nagh. vod eh cooilleen 'ghoaill er Jee
T'eh cloie gyere orts; as bee eisht er dty hee,
Sen jeean t'eh uss as dty heeloghe y streie.
As mannagh jean oo'n choyrle vie shoh y gheaill,
Bee oo heene's dty chloan, gyn dooyt, dy braa fo'n coayl
Jeh dty ghanjeyr ta tushtey fondagh ayd,
Cre vees dty leshtal, my skyrrys oo veih'n raad.
Lheid y raauc mie shoh hug, y Seraph da,
As gys e churrym ren eh reesht chyndaa.
Va Adam, reie, kiarit dy reayll y sarey
Hooar eh vcih Jee, myr currym ayns y gharey
Nish tushtagh jeant dy row noid niartal echey,
Trooid miol, ny crout, dy leeideil eh gys peccah ;
Dy row graih Yee ersyn cha jeean, cha cheb,
Dy dug eh alnle er chaght'ragh sodjey jeh;
E ghralh va grcinnit, 's 'chiarail daase ny snioo,
Noi lheid y neid's va chee sheelnaue 'chur mow;
Ayns goan graihoil loayr eh rlsh Aue, as gra,-
My ghraih, my heshey, as my gherjagh braa,
Dinsh mish dbyts roie ere'n raaue gyere vain veih Sec,
Jch lheid y bllley nagh jinnagh shinyn gee;
Currym feer aashagh, agh feast trome ta'n pian
Shegin dooin lhie fo, my nee, mayd failleil ayn
As nlsh, veih'n ainle, ny sodjey ta aln fys
Dy vel noid devil er-gerrey dooin gyn-yss,
Gioal shin y hayrn veih biallys gys Jee,
As, myr t'eh hene, dy bra ve er nyn stroie.
My ver mayd geill da, cha bee leshtal ain
-Dy nee meehushtey skyndagh rish nyn blan.
Baase t'er ny vaggyrt ! gyn dooyrt shårroo te,
Veih olk gyn-yss dooin, my ghralh, lhig dooin chea;
Sen fo my huitt mayd, quoi nee nyn livrey?
My gralb, dooyrt Aue rish, fakin dy vel Sec
Er stowal orrin palehey jeh dagh nhee,
Millish, as mie neesht, dooin dy vcaghey er,
Magh veih'n un vllley shen t'ayns mean y ghaar',
(As fert ve shaghnlt) cairagh ta da Jee,
My ver mayd saynt da shin y aagall mooie.
Jce ren nyn yannoo, ta shin fo e phooar,
Eisht veih dy hulttym vees dooin peceah mooar.
Uss my leeideilagh, my choyrle, as my chione,
Dt' egooish ere'n ymmyd ta nice er y hon?
Craue jeh dty chraueyn mee, as feill jeh dt' eill,
Dhyts liorish dooghys oardit dy chur geill ;
Uss shirveish Sec, dty hrooids shirveish-yms Eh.
E-lane-fo'n noid, neayr ta fys ain ere t'eh.
Boggey ghow Adam dy row e hcshey dooie
Tushtagh jeh 'currym, as myr shoh dooyrt eh r'ee :-
Sthock palchey'n theihll, oo toshiaght slane sheelnaue,
Dy ve Moir as sanibyl sollys daue!
O s'niaynrey shin! Ihig dooin gyn maynrys smao
Dy bragh y eearree, booise da nyn Ver-croo.
As nlsh van ghrian er reie sheese ass nyn shilley,
Yn seadoo skeayley er yn inshlid ooilley ;
Yn traa ren geam daue veih nyn stuill dy arragY
Gys beayl, roie reiht oc, jesh sen shamyr-lhiabbagh.
Laue-ry-laue walkal stiagh lesh mean ny kcylley,
Coan injil, rea, as aalin haink ayns nyn shilley ;
Awin sollys glass 'sy vcan sheese siyragh roie,
As palehey eeastyn ayns dagh aghlish cloie.
Trooid ooilley'n coan, veih'n yrjid gys y trah,
Va gaasc poseenyn jeh dy chooilley ghaah,
As spiceyn berchagh, ooasle ayns nyn mlass,
Paart glass, paart appee, as part gymmyrk' rass ;
Boayl v'er y vroogh soit lesh ny blljyn share,
S'aaley as s'miljey, goan nyn lheid'sy ghaar';
Banglaneyn aalin gaase ard er-nyn-skyn
Feeit trooid-y-cheilley, 's ooilley glass veih'n vun,
Poseenyn millish, as dagh dooghys blaa,
Fordrail nyn eunys chammah oie as laa ;
Baagh ny beishteig, edyr trooid graih ny beoyn,
Cha b'loys daue past'ral mysh yn ynnyd shen :
Un dorrys ver dan lannoon dy heet stiagh,
As ooilley sauchey gys traa ragh ad magh,
Blaaghyn's poseenyn, pluckit veih dagh erouw,
Ren Aue y heiy dy yannoo lhiabbee jeu;
As elsht hrog Adam 'laueyn seose, cur booise
Da Jee son giootyn va whilleen as wheesh.
Lurg shoh, ayns graih, lhie'n laxsnoon millish sheese,
Er loght cha beg cha row foast lheid y jees :
Lhiurid y laa va greinnagh ad gys nash,
As cadley kiune hilg scadoo er nyn maaish.
Sboh, shoh van oie gheid Satan orroo stiagh,
Ayns jalloo toad, beishteig ghoo pyshoonagh,
Snaue gys cleaysli Aue, heid eh stlagb ayns e kiune
E pheccah hene, mee-viallys as moyrn.
Veih shoh, dreamal, er-lhiee dy dalnk fer stiagh
Ayns cummey Adam, e gralh firrinagh
As, tayrn er-gerrey, dy ghow eh ee er 'laue;
Gra, Nee shoh'n nhee mie ta er ny enmys Aue
O shllley ooasle ! yn aalid smew 'sy chron,
Cha nyrrys mood dy vel ny bioee troo
Trog ort, hooin lhiam, as jeeagh-ym dhyt y phooar
Nee dt'aalid 'vishagh myr ta'n ghrian ayns gloyr.
Er-lhiee dy nee Adam v'ayn, deiyr ee er
(Va'n eayst ceau sollys gial er ooilley'n gaar'),
Eisht hug eh lesh ee foddey sodjey shiar,
Raad va bllley feeu j'ee dy chur-my-ner ;
Shoh Billey'n tushtey, dooyrt eh, ayn ta brec
Dy yannoo Jeeghyn jeusyn nee jeh gce.
Eisht ass yn ooir three bioee dirree neose,
Doo graney ayns nyn gullyr, 's eajec ayns nyn ghrooish,
Gyn doaie, gyn cummey, gyn jalloo nhee va bio,
Agh ooilley agglagh, yindyssagh as noa,
Jollyssagh jooigh, eisht, gyndyr er y villey,
Myr smoo v'ad gee wheesh shen v'ad ny s'gilley;
Bwaagh aalin daase ad, myr ny chaght'ryn vees
Cliaghtey eheet neose veih'n yrjey gys Pargys ;
Ceaghlit myr shoh, er sklanyn bwee myr alrh
Getlagh gys yrjey, lheie ad er-sooyl'syn aer.
As shoh yn dreamal yindyssagh ren Aue,
Ghooisht ce ayns aggle, trubbyl mooar as crean.
Yn dreamal slane inshit da Adam va,
Ayns lheid ny goan shoh hug ch j'ec chyndaa :-
O Aue, my gherjagli ! agglagh ta dty ghreamal,
Ro ghowin as dorraghey te dy insh e veanal,
Agh er y noid broghe dy jig y lhag-chron,
My hig lheid jeh, as cha nee er dty chione.
My ghraih, bee kiune, dty hauchys måryms ta,
Ayns m'oghrish lhie, as ceau yn oie gy'n laa.
Tra van ghrian ghial er chooilleeney'yurnah,
Reeshtagh, veih'n shiar, mårish dy daink y laa
Gys sooill ny greiney Eden ooilley rooisht,
Dy vrlsh ny goullyn stiagh 'sy chiamyr-phoost ;
Honnick Adam dy row eh nlsh ard traa,
Dy irrec moghey veih c lhiabbee-vlaa
Hie adsyn magh veih dorrys y chabbane,
As heb ad oural aignagh gys y Chiarn.
Eisht loayr yn Ayr vie rish nyn Mwarree, gra,-
Gioot Yee, my heshey-coonee oie as laa,
Nish gys nyn obbyr, ta traa orrin geam,
'S gyn ve oardit, hee mayd hene y feme.
Shid biljyn-feeyney annoon tuittym sheese,
Nyn messyn loau fegooish nyn gooney vees,
Boayl elley hee mayd biljyn-ooylagh eroym,
Aarloo dy vrishey fo nyn mess cha trome,
Banglane ro voyrnagh gaase chionn er e heshey
Shegin da ve brisht, ny east gys ynnyd elley;
Obbraghyn elley ta feme trooid y ghaar',
Jesh dy ve jeant, ayns allee raad as bayr
Obbyr aashagh ! foast ymmyrcbagh ve jeant,
As er nyn vaill cha bee oyr ain dy phlaiynt;
Ta traa ry-heet foast, ayn ver Jee dooin eloan,
'S laueyn gys obbyr cha bee arragh goan.
My ghraih, dooyrt Ane, my nee oo my choyrle y ghoaill
ltheynn mayd yn obby r, ny slooid ayns un voayl
Cooidjagh my vees mayd, traa nee surranse coayl;
Jeem's vees ayds boggey, rhyts beem's booiagh eloie,
Shen aashagh jeant ve, faagit gys yn oie;
Gow uss ny biljyn gys dty churrym hene,
Goyms ny poseenyn as ny blaaghyn meein,
As ee nyn mwaag reesht, munlaa, meeit-yms rhyt,
'S jeh messyn millish jinnair aarl-ym dhyt.
Ta'n ard-traitoor er vrishey ass pry sson,
Lane eulys, olkys, noidys as py shoon ;
T'eh tushtagh jeant dy vel niau caillit choiee,
'S noi'n Ooill'-niartal nagh vel cooilleen erbee
As tra nagh vod eh'n cooilleen shen y ghoaill,
T'eh gioall-er shin nyn maynrys neesht y choayl.
Dy vel ehr-gerrey ta Jee er chur hooin fys
Cre'n boayl, ere'n cummey? aless ! te dooin gyn-yss;
Choud's ta shin cooidjagh sloo hoieys mayd jeh,
Bee'n gaue ny smoo my vees uss shooyl er-lheh.
Tra voll eh ainleyn gial, fo sooill nyn Jiarn,
Cre'n saase nagh jean eh noi'n annoonid ain ?
As nish ta'n dreamal dor'ghey dinsh oo dou,
Cur keint dy ghooyt dy vod eh shin 'chur mow.
Nagh vel shin crooit lurg eer co-chaslys Yee,
Fir'naggh, cair, ereeney jeant noi noid erbee ?
Kinjagh ve agglagh ta meevaynrys vooar,
Bare dooin, un cheayrt, jeeaghyn dan noid nyn booar ;
Foast mish s'annooney, as ta mee ny saa,
Er-lhiam dy voddin eddin y chur da
Bwoaillt lesh nearey, dy jinnagh ben er chea,
Veagh shin veih 'chialgyn as veih 'chroutyn rey.
Son ooilley 'noidys cha goym's aggle roish,
Jee ver dou niart dy chooilleen' my hirveish.
Ren Jee ny ainleyn jeh stoo share na ooir
Jeh va shin erooit, eisht cha vel nyn booar
Ayns niart goll-roo, as foast ren y drogh-yeih
Ainleyn y violagh lesh dy vrishey'n leigh,
Eisht te (orrinyn (myr s'annooney shin)
Ve er nyn dwoaie ny 'di ta trooagh mooin,
Ny-slooid my nec mayd, myr ren adsyn neesht,
Leigh Yee y vrishey as shin hene ve brisht;
Jee, trooid e chreenaght, daag dhyt dt'aigney free,
Shass as t'ou sauit, tuitt as t'ou caillit choiee.
Mooar ta nyn maynrys, shegin dooin goaill-rish,
Agh te corragh, as fegooish shickyrys ;
Dy baillish Jee gyn v'er chur ayns nyn booar
Dy huittym veih, eisht veagh shin sauit dy liooar.
Shen saillish Jee shegin dooin ve booiagh lesh,
Dy phlaiynt e chreenaght cha beo coontit jesh.
Cretoor da 'Chroodagh vees neu-viallagh,
Ta feeu veih e vaynrys dy ve tilgit magh ;
As, 'skyn dagh bio, ec Dooinney ta resoon
Dy hea veih gaue, as cha nee dy roie ayn.
Hee'm eisht, dooyrt Aue, nagli daittyn lhiat my choyrle,
Mish ve er-lheh as m'obbyr hene y ghoaill,
Choud's ta mec mayrt (no m'aignøy) vo
ve aigasagh mayrt ? cha vod, bee'm myr veign skee,
Agh nish as reestet, goll tammylt ass y raad,
Ga nagte bee'n tooill, yn eree vees kinjagh ayd;
As meeiteil reesht graih vees er n'aase ny s'eteoe,
Still gaase ny smoo, mgr smoo te cummit fo.
O Ven! ta Jee er n' yannoo dagh nhee mie,
Mie son yn obbgr v'ad jeant mooie as stbie,
Dooin t'eh er choyrt tushtey dy scapail,
Nyn girp, veih gortagh dy vod cheet nyn goall
Veih eheu-mooie; as cheu-sthie t'ain resoon
Dy hea veih olkys dy bee chebbit dooin ;
Foast fo coodagh mie foddec olk ve follit,
As fo seaa resoon tushtey hene ve mollit,
Agh jeh resoon, my nee mayd ymmyd cair,
Ynsee eh dooias shin hene 'reayll ass danjeyr :
Shoh m'aggle jeeds, dy vod foal' y volteyr
Dy resoon'chassey veih e hustetey cair;
Ayns ynnyd mie, dy jean oo olk y reite ;
Lurg dty veerioose dy doill oo pian y leigte.
Shooill, nish ta eogrle ayd, lhig neu-loghtynyss
Mee still dty heshey, ny jcan paartail rish,
As nagh jean Jee shen chur my lieh son foill,
Dy nee trooid graih ta mee cur kied dhyt goll.
Mgr steoh lesh kied, veih Adam, Aue paartail,
Gyn scoagh roish noid dy voddagh cheet ny quaail;
Sooill graihagh Adam kinjagb urrec geiyrt,
Gys ghow ny biljyn chiu ee veih c reayrt
Shiar trooid dagh allee 'hobbyr ren co goaill,
Kiartagh poseenyn's blaaghyn ayns dagh boay 1.
Rish shoh va Satan follit 'syn ard-nieu
(Mgr ta dagh foalsaght gys y laa t'ayn jiu),--
Sollys as aalin, flid poseenyn snaue,
Hrog eh e chione bio ard gys shilley Aue;
Trooid thammagyn dy vlaagteyn ren eh chea,
Myr veagh goaill aggle dy vaikagte ee eh ;
Ish jeh goaill yindys; son cha vaik e rdie
Cretoor cha aalin fud ny bielloo eloie,
As v'eh cha foalsey, mgr still dy ve chea,
Breagey nyn Moir gys shilley billey'n vea,
Eh shen va sarit voue, er-gerrey da,
Laadit lesh mess, lesh duilley as leste blaa
Ec yn un cheayrt, mastey ny hooglyn elley
Trooid magh yn orchard cha vaik rieau e shilley.
Eisht yn ard-nieu, seose mysh y villey snaue
Lesh feacklyn dewil (son cha row echey laue)
Phluek eh leste ooyl dy daaasey, as snaue neose,
Stiagh fo ny blaaghyn mollagh chos'n eh roiste.
Creau mooar as aggle ghow er nyn Mwarrce greim,
As jeeaghyn lurg yn ard-nieu, mgr shoh geam :-
Vaagh ! kys by-loys dhyt gyndyr er y vess
Ta tagrn ort fine dewil, 's errey piandagh lesh ?
Yn baase dty hoilliu ; O ere cha agglagh te
Ta marroo'as vio, 's eur jerrey er y vea.
Choud's va nyn Moir vooar mgr steoh branlaadee,
Hass dooinney seose veih'n thammag kiongoyrt r'ee.
E tappeg. ayns shen, faggys ren ee 'choayl,
Er lheid yn yindys cha row foast eck oayll;
O ! ere shoh ? dooyrt ee, O insh dou quoi oo ?
Nee Adam noa oo, eer nish er dty chroo,
Dy gteoaill ayrn mårin jeh'n vie ta sbin ayn,
Ny dy reill harrin (fo Jee) myr nyn gione
O Ven! O Wteeen ! O leste ere'n ennym share
Oddyms oo 'voylley, 'naght mgr ta cooie as cair ?
O aalid yial ! feeu yindys 've da'n theihll
Oo'n cretoor s'miljey jeh dy chooilley eill ;
Onnor te doogs ve ginshlagh gys dty phooar
As, myr t'ou feysht, dy hyndaa hood ansoor.
Vaik oo'n ard-nieu hug vaidjin lesh yn ooyl;
As stiagh 'sy thammag ren snaue veih dty hooill ?
Mish van ard-nieu shen ren yn ooyl y ee,
Nish Dooinney jeant, ayns callin as ayns cree.
Roie my volvane, snaue lesh my volg er laare,
Nish hee oo mee shooyl's t'aym creenaght, tushtey's glare;
Lesh gee ooyl elley bee'm, ec yn un seell,
My ainle cha sollys as ta Gabriel
Gee ren eh reesht, as v'eh er ny caghlaa,
'S gys ainle dy hoilshey v'eh er ny hyndaa
As my nee'm, dooyrt eh, tooilliu foast y ee,
Veih ainle gial, hig-ym dy ve goll-rish Jee.
Eisht dreggyr Aue; Dy insh ta yfndyssagh,
Ås hee my hoofllyn caghlaa mirrilagh;
Agh Jee Ooill'-niartal, chiaddee niau as thalloo,
Ny 'di cha vod pooar erbee elley shassoo,
Ta er chur reamys slane y gharey dooin,
Ynrican Billey t'eh er harey voin ;
Baase t'eh er vaggyrt jeh my nee mayd gee,
'S quof s'loys ghoaill-er dy vrishey sarey Yee?
Yindys mooar eh dy jinnagh Jee fo-harey,
Veih'lhiannoo hene, nhee dy vel mie'sy gharey;
Mie, ta mee gra, son ere ta gfootyn share
Ny bfoys, beaghey, creenaght, tushtey's glare ?
Ny giootyn n~,ie shoh ooilley t'ayms veih'n Villey,
As my ehaghlaa mooar ta jeant ayns dty hilley.
O s'maynrey jeant mee, liorish y mess shoh,
Cha nhione dou'n baase; heo oo dy vel mee bio.
Da cretooryn cha vel Jec er chur leigh,
Cha vel fine cair, cha vow ad kerragh veih.
Uss, quoi erbee oo, cha dug Jee fo-harey,
Gyn gee jeh'n villey shoh t'ayns mean y gharey,
Myr hug eh mish ; uss veih'n leigh shoh free,
Ta foastagh bio, ga ren oo'n mess y ee ;
Agh ta mish fon leigh, as trefh ! cha nhione dou'n saase
(My vee'm goit kyndagh) nee m'y rcayll veih baase.
Fys v'ec y Chroodagh my yinnagh oo gee
Jeh'n mess oasle shoh, dy beagh oo jeant myr Jee
As efsht ny share dy chummal seose e phooar,
Mee-hushtagh baillish freilt ve e chretoor,
Foast my she Jee eh, shegin da ve dooio,
Son foill cha faase cha jean eh uss y strofe;
'Naght myr t'eh niartal t'eh neesht lane dy ghrayse
Uss, shirrey tushtey, cha der eh gys baase.
Bee creeney. Ven, gow' ee, cha vel danjeyr,
Hee oo cre'n caghlaa hig lurg lhied y jinnair.
Shoh graft, yn breag'rey seugh ny sodjey vo'ee,
As daag ch ish ayns smooinaght dowin ny yei.
Chroan bannee, aalin, s'berchee t'ayns Pargys !
Jeh dt' ooylyn ooasle ta jeant rour meerooise,
Mooar ta dty vian,. ga t'ou veih Dooinney freilt,
Maynrys heelnaue boght t'ou feeu dy ve eit.
O cre'n gioot berchagh hug oo da'n ard-nieu,
Erskyn ny t'ayms ? myr hee'm cooilleenit jiu,
Yn Croodagh hene, quoi ren uss 'harey voin,
Hug dhyt ard-voylley, gynsagh dt'ymmyd dooin :
Billey'n tushtey yn ennym hug eh dhyt,
Myr beayn dy row mie as sie bentyn rhyt.
JeVn villey noo shoh, 'sy laa nee may d gee
She'n baase vees nyn leagh ; shoh, shoh baggyrt Yee
Cha vel shoh agh baggyrt, ta mee treishteil,
Son fer t'er n'ee as foast t'eh er scapail.
Jeh mie as sie ta'n ooyl cur tushtey dooin,
Tushtagh jeh mie, nagh voddym sie 'cheau voym ?
Cha nhione dou'n baase, ny Jee,.ny pooar y leigh,
O treigh ! cha nhione dou foastagh mie ny sie:
Shoh, shoh yn saase ver tushtey dou jeh ooilley,
Te mfilish dan vlayst, aalin neesht da'n chilley.
As ta mee kiarit.- Shoh graft, e laue neu-luekee beeyn ee seose,
Cha nee un ooyl, agh bangan vrish ee neose
Trome lane dy vess, as afgnagh ren ee gee
Gys va jeant-magh yn accrys eck gys bee.
Ta m'obbyr jeant ! ta ooilley m'eearree aym
Ta'n seihll noa naardey ; e chummaltee ta lhiam,
Nee, Aue, ee-hene, e sheshey 'hayrn dy ee
Fegooish my hrubbyl; ere sheeagh kiarail Yee?
Agh foastagh, Aue cha ghow veg gys e cree,
Myr lane jeh'n treisht dy beagh ee-hene myr Jee.
Er-lhiee dy row ee hannah er e skian,
Aarloo dy etlagh ard erskyn y ghrian,
Dy aagail Adam y nrican 'sy gteaar',
Choud's veagh ee-hene ayns stayd dy vaynrys share.
Ny-geih, myr geadagh dy jinnagh Jee Ben elley
Y chiaddagh da, tra veagh ee choud ass shilley
Dy lhiantyn dasyn kinjagh ren ee reih,
Son grafh cha surragh ee dy scarrey veih ;-
Lhig my ehron (dooyrt ee) ve edyr bio ny marroo,
Myr Jee ayns niau, ny myr Ben er y thalloo,
She mårish Adam my chron kinjagh vees,
Va stein un efll, cha bee mayd arragh jees ;
As ver-ym lhiam yn gioot shoh gys my hiarn,
'Sy vaynrys aym's dy vod ve echey ayrn
As reesht, jeh'n Villey, banglane vrish ee lhiee
Palchey jeh ooylyn, lheid as d' ee-hene rd e.
Agh van ghrian hannah er gteoaill lieh'n j urnah
Veih'n shiar gys sheear, as grfennagh nish y traa
Son Aue gys Adam reeshtagh dy hyndaa
B'oddey lesh Adam Aue va fuirraght veih,
As fud y gtearey v'eh ronsagh magh ny jei,
Ec Billey'n tushtey hooar eh ee ny steassoo,
E soofllyn injil jeeaghyn er y thalloo,
Myr ayns smooinaght dowin ere va eck dy ghra
Son leshtal, kys va ceaut eck wheesh jeh'n laa
Yn banglane ooylagh eroghey er e roih,
Son gioot cour Adam, myr veih laue vie Yee.
Troggal e steilley, gennal yeeagh ee er,
Lhiggey dan vangan tuittym er y laare;
E roih'ghyn gial dy grafbagh cheau ee mysh,
Soilshagh ere'n boggey ve dy veeiteil rish.
Gherjagh, dooyrt Adam, ere t'er eur cumrail
Ort veih my hesteaght, neayr ren shin paartail ?
Maynrys Phargys cha vel veg ayns my hflley
Uss ass y raad, mee-gherjagh dou ta ooilley.
Fuill ghruaicyn Aue, rfsh shoh va goll as cheet,
Agglagh dy ve gys coontey sharroo eit.
Shoh honnick Adam, as y bangan ooyl,
Huitt veih e laue, ny lhie er laare ny cooyl;
Ooilley hug smooinaght agglagh ayns e chree,
Dy row ee hunnah'r vrishey sarey Yee ;
Agh Aue, dy hayrn eh ass e lhag-chiarail,
Ghow toshiaght urree hene dy inste e skeeal :-
My Hiarn, dooyrt ee, ny bee seaghnit wheesh
Son y chumrail ayms ; agh ny sleaie eur boofse.
Yindyssagh ta'n oyr ren mish choud chummal void,
S'beg heill shin ro e dy vaikagh shin y lbeid.
Yn Billey sboh ('naght myr ta inshit dooin)
Cha vel son olkys, agh freayll olkys voin
Ayns ynnyd baase, e vess y ee ver bea,
Ynnyd meehushtey, she eur tushtey te.
Yn ard-nieu balloo ta er n'yndyr er,
As e chaghlaa mooar hug my hooill my-ner;
Liorish e choyrle vie, ta mish neesht er n'ee,
As baase cha hur mee, uy foast cragh erbee.
Veign nish ayns niau, myr ainle, my yiallican,
Agh nagh lhig graih dou uss dty lomarean
Aagail my yei ; gyn sheshey cooie, still bio,
Ayns aggle gee jeh mess y villey shoh.
Jeeagh ! shoh ny ooylyn slayntoil millish v'aym
Dhyts son jinnair, dy voddagh oo goll lhiam
Gys maynrys smoo na ta ain ayns Pargys,
Raad nee ny ainleyn chebbal nyn shirveish.
Tra cheayll Adam branlaadee moyrnagh Aue,
VU bwoailt lesh atchim, angaish trome as creau,
As gour e vaaish hilg eh eh-hene er laare,
Sherriuid aigney plooghey sthie e ghlare.
Lurg tammylt vrish y sterrym v'ayns e chleeau
Tilgey seose goan, nyn lheid s'coan cheayll shiu rieau.
O treih ! Aue caillit I dooyrt eh, caillit ehoiee !
Ta'n sarey brisht, as ish fo corree Yee,
Aless ! ere nee'm ? O treih ere jir-ym r'ee ?
Aggyrts y leigh'n baase, as te cairagh j'ee,
Yn baase ! s'beg fys eck ere cha soor as te,
Agh Jee t'er vaggyrt, as Briw cairagh Eh.
Oh! Aue, my heshey ! cooie, dooie as ennoil,
C'hon hreig oo Jee? c'hoii daag oo mish cha moal?
Fadane myr baagh ! fud beryn y vagher bee'm
Nagh jean rhym loayrt, as nagh gow toiggal jeem.
O Ven ere sheeagh y treisht vou's as mish ayn,
Dy beagh y seihll mooar coamrit lesh nyn gooan ?
Dy hirveish Jee, as dy chur bial da,
Trooid ny sheclogheyn ain bio son dy braa :
Nyn dreisht nish mollit, nyn maynrys slane ec kione,
Yn Voir ta caillit; quoi nee gymmyrk cloan?
Cree Aue nish lheie lesh clashtyn lheid ny goan,
Shleaghtagh ren ee, as hrog ee seose e kione.
Adam my Hiarn (dooyrt ee) cre'n trimshey shoh ?
Cha vel Aue caillt, nagli vel mee mayrt as bio ?
Trog ort, my ghraih, as irree seose jeYn faiyr.
Lesh folt my ching neem's chyrmagh jeed dty yeir;
S'feer, ren yn ard-nieu gee jeh mess y villey,
Iten mish myrgeddin ; cha dooar unnane ain skielley.
Shoh Ghraih, gow, ee; tilg dt' aggle ooill' er-gooyl
As hee oo nagfi vel y baase ny eragfi ayns ooyl.
Ga dy dug Jee yn billey shoh fo-harey,
Shagbey dagh billey mie dy vel 'sy gharey,
Foddee mayd gee jeh; son, son foill cha faase,
Ta Jee cha mie, cha bwoaill eh'chloan lesh baase
Adam urree jeeaghyn, as v'eh wheesh ayns graih,
Myr ainle dy hoilshey ayns e hooillyn v'ee.
Cre s'erree dhyts, Aue, s'erree lhig ve orrym.
Myr ayns bea va shin, ayns baase bee mayd corrym.
My she baase dhyts, lliig da ve baase dooys,
Bio ve dty lurg cha bee dou veg yn use
Eisht hoie eh sfieese as maree ren eh gee,
Myr shoh vrish ad ny-neesht sarey Yee.
Yn gheay ren sheidey, taarnagh ren buirroogh,
Liorish va fys oc dy row Jee jymmoogh ;
Sooillyn nyn aigney, eisht, va foshlit lhean,
Jeh mie as sic dy row oc shilley plain
Yn mie va caillit, as yn sie va reiht,
'S gys briwnys gyere dy beagh ad gerrit eit,-
Jeh õnid, glennid, cairys, firrinys,
Jefi foays as grayse v'ad er nyn spooilley nishr
Jefi jalloo Yee honnick ad ad-hene rooisht,
As jefi'n neu-loghtynys v'oc tra hoshiaght poost.
Eisht saynt neu-ghlen cheu-sthie ghow toshiaght reill,
Gouill foddceaght dy lhieeney aigney'n eill;
Nyn aigney meein ndi'n spyrryd girree-magh,
As gys gagh mie nyn gree neu-arryltagh.
Meeourys, aggle, corree, as anvea
Ghow orroo greim, ayns ynnyd shee as fea;
Yn derrey yeh jeu plaiynt er y jeh elley,
Quoi by- cliyndagh gee j eh mess y Villey.--
Aless, dooyrt Adam, dy dooar ee rieau my chied
Goll veih my hooill, dy veeiteil noid e lheid.
O trimsteey mooar ! kys oddyms jeeaghyn nish
Er Jee, ny ainle, rooisht jeh neu-loghtynys ?
O dy voddin mee-hene y ollagh' choiee,
Gyn hooill dy m'akin, gyn sheshaght laa ny oie;
O viljyn glass chin, follee jee my chione,
Nagh vaik my hooill nee laa ny oie vees ayn.
My Hiarn, dooyrt Aue, ny cur y foill my lieh,
>Naggt myr dy beign lesh m'aigney kyndagh jeh,-.
Row tushtey aym dy voddagh yn ard-nieu,
Fo jalloo drogh spr'yd, mish y violagh jiu ?
Va'n ard-nieu baagh nagh row ayns noidys dooin,
Quoi smooinagh cree da olk y yannoo rooin?
Baagh gyn resoon, myr ny beiyn elley v'eh,
Nagh voddagh loayrt rhym, agh snaue voym er-chea,
Gys d'ee eh'n mess, as eishtagh ren eh loayrt,
Dy nee noid v'ayn quoi oddagh tastey choyrt?
Eisht v'adsyn naaragh roish nyn oltyn hene,
Nish jeeaghyn eajee, agh roish peecah glen
Arpinyn thanney feosagh jeant jeh duilley,
Ren ad dy reayll nyn nearey veih dagh shilley.
Va'n anmys er nish, son van ghrian er roie
VeiYn shiar gys sheear, as ny yd faagail oie,
Tra chronnee Adam ainle foast foddey veih,
Scoaldey ny croink, as cur er ny creggyn lheie
Ny sniessey gaase cheer Eden sollys va,
Myr veagh yn ghrian veih'n shiar reeshtagh chyndaa;
Harrish y gtearey toshiaght soilshagh ve,
Gyn fys ec Adam c'raad dy roie er-cbea.
Ta Jee cheet, dooyrt eh, O ere nee mayd nish ?
Nyn beecah eajee shegin dooin goaill-rish,
Nish, nish vees fys ain cre'n red stearroo'n baase,
Mannagh jean niau ayns myghin jeeaghyn grayse,
Agh corree t'eh, roish ta ny ereggyn lheie,
As baare ny sldityn ny yei jeeaghyn ruy,
Aless ! ere neem's ? c'raad hem dy scapail veih ?
'Syn aggle hreih shoh ghow eh Aue er laue,
Chea fo ny biljyn chiu by-niessey daue.
Agh, nish, va Jee er gteoaill er eddin kiune
Graihagh chymmoil; son Dooinney va annoon
Chamoo va feill bio oddagh shassoo roish,
Choud as veagh corree lostey er e ghrooish.
Mysh keim-ny-hoie, 'sy gteaar', Cheayll eh coraa,
Cre vel oo Adam ? ren y Goo y ghra,
Lesh gennallys v'ou cliaghtey mee veeiteil,
As fegooish geam dhyt yinnagh oo waiteil;
Cre'n caghlaa shoh ? Cre'n. oyr t'ayd dy chumrail ?
Jeeagh dt'eddin dou, shass magh, as tar my whail.
Hug Adam freggyrt, Cheayll mee dty choraa,
Roie mee er follaght, son neary orrym va;
Dy vel mee rooisht, nish nearey t'ayns my chree
Dy heet kionfenish, ny dy loayrt rish Jee.
Quoi hug dbyt tushtey dy r'ou rooisht ? dooyrt Jee,
Jeh mess y Villey vel oo haunah'r nee ?
My Hiarn, dooyrt Adam, yn gioot hug oo dou
Ga fud mie Eden lheid y nteee cha row,
Ayns dooghys aalin, graihagh, ooasle, glen,
Obbyr dty laue v'ee-hene, enmyssit Ben;
Ish ren y mess shen hoshiaght roym y ee
Jete hug ee dooys, as dou cha lhig my chree
Yn gioot eck'obbal, ghow mee, ren mee gee.
Yn Ooilley-niartal, eislit, dy creeney loayrt,
Ayns goan meen kiune ren eh da oghsan 'choyrt,-
Ghooinney annoon, nee Aue ny miste y Jee
Dhyts dy chur geill da, 'skyn cretoor erbee ?
Aue va dty ven, as dteyt v'ee dy chur geill,
Uss harrish Aue, cha nec Aue harryd reill.
Eisht rish y ven loayr Jee, ayns focklyn giare,-
Cre'n drogh-hurn shoh t'ou foiljagh jeh 'sy gkaar' ?
Kys ghow us ort dy ee jeh mess y Villey,
Ta gaggyrts baase ort hene's'dty ehynney ooilley?
Aue bwoailt lesh nearey, chamm's lesh aggle mooar,
Dy chur ansoor da s'eoan my va eck pooar
Yn ard-nieu foalsey kiongoyrt rhym ren gee,
'S dy ee jek, neeshtagh, viollee eh sken mee.
Son yn ard-nieu, nagh row agh beishteig valloo,
Nagh voddagh skiell' ny leshtal hene y yannoo,
Cha deysht Jee eh ; agh son dy row ch greie
Dy volley Aue, fo kerragh v'eh ny-yeih :-
Cursit Cou, dooyrt Jee,'skyn dy chooilley vaagh,
Yn Ven's e rass vees dhyt choiee noidagh quaagh,
Er dty volg nee oo snaue, as joan ny hooirey 'ee,
Son Billey'n Tushtey cha jean oo roostey choiee,
Er-chee e vess y ghoaill dy ve dty vee
Noidys vees eddyr y rass eck as dty rass,
E voyn nee uss 'vroo, dty chione's vees brisht fo 'chass ;
Shoh loayyr yn Aaishnagh, as y meanal v'ayn
Hug Creest, Mac Voirrey, trooid E pkooar gys kione.
Eisht er nyn Mayrey van leigh er ny ehoyrt,
Agh myghinagh mie r'ee ren y Briw loayrt :-
Ayns gymmyrk' chlienney bee dty hrimshey mooar,
Harryd dy reill bee ec dty heshey pooar;
Ersyn dty chree as dt'aigney still vees soit,
Geearree ny smoo veih na ta fort 'chur dhyt.
Adam y trass, fo briwnys nish dy ve,
Vayns aggle as pian kys dy ymmyrk' eh.
Yn ooir, va roie, j'ee hene eur magh e mess
Gyn obbyr laue, gyn gre e dy obbragh lesh,
Myr bannit v'ee 'sy toshiaght, liorish Jee,
Dy ymmyrk palehey jeh dy chooilley nhee,
Mie as slayntoil da bioee, lieh-myr-lieh,
Myr va oc feme dy yannoo yminyd jeh.
Kyndagh rish peceah, greinnit nish va Jec
Dy leodagh dooghys mie dy chooilley vee
Cursit, dooyrt eh, ta'n thålloo er-dty-hon,
Drineyn's onnaneyn yiow dy aase dhyt ayn,
Arryltagh jeu hene, dy ehummal obbyr rhyt,
Er beggan ymmyd-beaghee vees ad dkyt.
Ayns pian as docear, imnea as kiarail,
Ooilley dty vea liauyr shegin dhyt y gkoaill,
Lesh ollish, neesht, yiow uss dty veggan faill.
As dy chur tushtey share, neesht, ere ta'n stoo
Jeh v'ou uss jeant, tra ren mee oo y chroo,
Lhig fys ve ayd dy nee jeh joan yn ooir
Va jeant dty chorp, myr jeant ta dagk eretoor;
Veih'n ooir haink oo, gys ooir nee oo chyndaa,
Myr nee dagh bio, as nyn sheelogheyn braa.
Joan mv hooirey ! stoo annoon as faase,
Leah shymley'r sooyl, as lkie sheese geddyn baase,
Er skoh, eisht, smooinaght moyrnagh cha bee oo ;
Son jeh'n stoo cheddin jeant ta'n veishteig sloo.
Yn vriwnys harrish, yn Briw ren chyndaa
Gys ream e gkloyr, nagh jean dy bragh caghlaa ;
Daag eh ny kimnee hreih fo pooar y leigh,
Gyn aght, gyn saase, ny treiskt dy irree veih.
Nyn dappey caillt, hilg ad ad-hene er tkalloo,
Ayns y voayl shen hie'n vriwnys er cur orroo,
Ny ereggyn freggyrt gys nyn ghobberan,-
Nyn accan getlagh'skyn ny bodjallyn,-
Brisht va nyn spyrryd, broojit va nyn gree
Lesh arrys feer dy vrisk ad sarey Yee.
Mooar va nyn sneih, sharroo nyn drimshey va,
Ayns torehagh aigney cheau ad yn oie gy'n laa.
Tra hrog y ghrian yial sense e chione 'sy skiar,
Veih lieh ny eruinney yn oie er chosney sheear, .
Hug Jee Miall Noo yeih niau lesh sarey sheese,
Dy eebyrt Adam magh as gaar' Phargys ;
Agh ny-yeih d'insh daue dy vaik Jee nyn ye~ir,
Nyn drimshey-cree, angaish as arrys feer,
Dy row eh gialdyn dy beagte grayse nyn gour,
My yinnagh ad foast biallys da 'pteooar.
Leah haink yn ainle, e skianyn chroym eh sheese,
Dy bannee Jee shiu, dooyrt eh riste y jees,
INTy bee jee agglagh roym's, nish er heet hiu,
Son naight gerjoilagh gennal ta aym diu ;
Nyn geayney treih, arrys as brishey-eree,
Jee Ver chlashtyn, as ver eh reeshtagh shee
Jee Ooilley-creeney, tushtagh roish y chroo
Jeh n' ta, va as vees, as ny ta bentyn roo,
Hoig eh ro-laue dy doillagh uss y baase,
Son dty haualtys chiare eh hene y saase.
Geam er e ainleyn sollys kiongoyrt rish,
lloilshee eh daue ny ta er hagteyrt nish,
Cairys y leigh dy beign cooilleenit 've,
Baase v'eh dy aggyrts, beign y gteeddyn eh;
Agh quoi'n cretoor nagh jinnagh agglagh chea
VeiYn vaase, graih Adam veih'n baase y livrey ?
Ny ainleyn nyn dhost va, gys loayr Mac deyr Yee
Erreeishagh, graihagh'skyn ny flaunyssee;
Arryltagh yiall eh dy ghoaill er hene yn errey,
Lieh Adam, d'eeck slane ny van leigh dy hirrey.
Nish ga dy ren uss geill da miol y noid,
Dy vrisheyn leigh va gaggyrts bial vdid,
Er hoilliu'n baase, myr pian feer chairagh dhyt,
Cre'n foayr smoo bailt? Cre share dy yannoo rhyt?
Yn baase dty vriwnys, as steegin shassoo fo,
Cre erbee'n traa t'ayd veih foast dy ve bio ;
Agh my nee uss aigney dty Yee y reayll,
Myr vees dhyt ynsit, as gyn reesht failleil,
Ayns maynrys smoo stiagh vees oo er dty ghoaill,
Na t'ou'sy traa trooid miol y noid er choayl;
As ga dy vel y leigh geearree cooilleeney
Dty anneeghyn slane neesht ve er nyn yeeilley,
Son gaVn vaaish peecah, as bree peccah'n leigh,
Baase shegin hurranse, saase cha vod oo 'reayll veih
Foast, ga yiow baase, seose nee oo girree reesht
Gys bea foddey share, as pooar y noid vees brisht;
Caillee'n baase e gteah, yn leigh chaillys e vree,
Sheelnaue sauit vees, gyn pian, gyn guin, ayns shee;
Rass feer nyn mree ver ooilley shoh gys kione,
Castey'n ard-nieu, mårish dagh noidys tayyn.
Hig oo gys niau, ayns sneih dty noid y jouyl
Yn ard-nieu foalsey, es y dunver dewil.
Agte ny-yeih shegin maynrys Phargys aagail
Son ny ta jeant ayd, shen vees ayrn jeh dt'aill
Ymmyrk dy kiune nish ny ta Jee er harey,
Son shegin dooys dCakin goll magh roym veihn gharey.
Ayns shoh dty vee v'ayd gaase dhyt still jeh-hene
Er beggan obbyr; gyn doccar as gyn pian;
Nish feiy'n theihll feayn shooill as gow dty chron,
Yiow ayn dty vee, agh gobbragh er-y-hon.
Myr steoh, dy treih, er eiyrt Wad ass Pargys
Gys y theihll whaagh va foue'syn inshlid heese;
Trooid Eden rea ren ad nyn raad y ghoaill,
Keayney dy gyere son shen ny ren ad 'choayl
Eer beiyn y vagteer v'ad quaagh yannoo sooill
Noidagh feayr orroo,'naght myr v'ad eur cooyl,
Yn dooghys mie ny smessey ren caghlaa,
Yn ghrian daase grouw, tayrn dullyr er y laa.
Nish shesliaght-caggee sollys, fo pooar Viall,
Veih Niau gys Eden ren Mao Yee oardrail
Dy reayll y gaar', nagh voddagh Satan arragh
Mie dy row ayn, lesh e hooill churstey 'hallagh ;
As neesht dy hoiagli cliwe aileagh mysh
Billey'n vea veayn, nagh dagh'ragh dasyn miss.
Shoh ooilley jeant, van garey glass soilshean,
Lesh ainleyn sollys, myr veagh eh slave ny ghrian :
Satan rev chea gys e ream churstey liene,
Ginsh da ny sp'rydyn caid hooar eh cooilleen,
Boggyssagh roo, dy nee trooid yn ard-nieu
Dobbree eh yn saase hug shaghryn er Aue;
Myr heb ny jouyil dy choyrt nyn moylley da,
Gys nieughyn eajee v'ad er nyv jyndaa,
Ayns ynny d loayrt van enish churstey balloo,
Coraa ard-nieughyn v'oc ayns ynnyd taggloo-
Dy row Niurin slane myr ayns un hiz,
Glare cooie'n ard-nieu tra v'eh snaue ayns Pargys
Myr sambyl jeh'n vriwnys oddagh Jee 'chur er,
Sov jalloo'n veisht shen 'ghoaill tra v'eh 'sy ghaar'.
Rish shoh va Adam as e heshey cooie
Troailt magh trooid Eden,, as treigeil y reih,
Myr va kiarailys flaunyssagh leeideil,
As niartagh nyn oltyn mie daue dy hooilleil;
Troailt ry-liass-laa, as goaill nyn aash 'syv oie
Fo ereg ny eronk, nyn gorp as aigney skee
Croyn as smeir-ghressagh shirveish daue son bee,
Gys hooar ad eoan kiune rea, dy hoiagh ayn
Dy chosney beaghey, as dy gheddyn cloan :-
Raad faag-ym ad gys grayse as myghin Yee,
As fo ard-chiarail as graili ny flauvyssee.

IN JERREY.


 

Back index next

see C. I. Paton's essay


Any comments, errors or omissions gratefully received The Editor
HTML Transcription © F.Coakley , 2006